Archiv článků rubriky ‘ Kalendář akcí ’

 

Letiště Vodochody: Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 12.9.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

 

 

 

Své námitky a připomínky k  návrhu ochranného hlukovéhopásma, lze odeslat na adresu ÚŘADU CIVILNÍHO LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160  00  Praha 6

nejpozději do 9. října 2013

zde  nabízíme vzory:

namitky UCL_ochranne hlukova pasmo_Vodochody_26-09_def

pripominky UCL_ochranne hlukova pasmo_Vodochody_26-09-13_def

 

přílohy zde:

154135365_5_Navrh_opatreni_obecne_povahy_OHP_LKVO

154135365_3_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_1

154135365_0_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2a

154135365_1_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2b

154135365_2_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2c

Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie

 

154135365_7_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_1

154135365_11_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_1

154135365_10_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_2

154135365_6_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_6

154135365_9_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_3

154135365_12_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_2

Celý článek

Otevřený dopis ústavním činitelům a médiím v záležitosti procesu EIA.

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 14.8.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Adresováno:

 • Mgr. Tomáš Jan Podivínský

ministr životního prostředí

Vršovická 1442, 100 10 PRAHA 10

 • Kancelář prezidenta republiky
 • Ing. Jiří Rusnok, premiér vlády ČR
 • Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
 • Předsedové poslaneckých klubů politických stran v Parlamentu ČR
 • Veřejný ochránce práv
 • ČTK
 • Veřejnoprávní televize a rozhlas
 • Transparency International
 • Protikorupční policie

 

 

Vážení ústavní činitelé, vážení zástupci médií,

 

tento otevřený dopis vznikl jako bezprostřední reakce na průběh procesu EIA záměru Letiště Vodochody, kód MZP 257. Týká se však celého systému procesů EIA obecně, zejména způsobu, jakým je v ČR aplikován.

 

 

OBECNÉ POZNÁMKY K PROCESŮM EIA

Proces EIA (Environment Impact Assesment) má sloužit k posouzení vlivu navrhovaného záměru (stavby) na životní prostředí a k zamezení jeho zhoršování. Zákonem je určeno, které stavby či záměry tomuto posuzování podléhají, teoreticky tedy nelze libovolně realizovat záměry, které mají negativní dopady.

Pod dojmem právě probíhajícího a již téměř ukončeného posuzování záměru č. MZP 257 (Letiště Vodochody) jsme však dospěli k názoru, že způsob, jaký je úředníky MŽP v procesu EIA aplikován, slouží přesně opačnému výsledku – totiž násilnému prosazení škodlivého záměru na úkor životního prostředí.

Zákonodárce vydáním zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zajisté sledoval cíl ochránit životní prostředí a veřejné zdraví před negativními vlivy. K tomu definoval řadu pravidel, postupů a formálních kroků, které mají sloužit k objektivnímu stanovení výsledných hodnot dopadů předkládaných projektů a jejich následnému posouzení. Je třeba brát v úvahu stav životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru a z jeho charakteristik pak objektivně stanovit výsledné zhoršení daného stavu.

V žádném případě neslouží zákon podle našeho názoru k tomu, aby se předem stanovil požadovaný výsledek procesu – vyhovující předkládanému záměru – a pak účelovým používáním jednotlivých ustanovení zákona se jednak vytvářely tomuto výsledku odpovídající studie, výpočty a posudky, jednak bagatelizovaly oprávněné připomínky dotčených subjektů, nebo se jim dokonce znemožňovalo plnohodnotně využít svých práv, daných zákonem.

ZÁMĚR LETIŠTĚ VODOCHODY

A přesně toho jsme byli svědky ve výše zmíněném procesu posuzování záměru MZP 257 Letiště Vodochody.

Celý proces EIA řídila z pozice své funkce na MŽP Ing. Jaroslava Honová, vrchní ředitelka sekce technické ochrany ŽP. Jakožto zpracovatel dokumentace působil RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a jako zpracovatel posudku pak RNDr. Vladimír Ludvík.

Po celou dobu průběhu (od roku 2009) posuzování záměru jsme byli svědky ignorování našich připomínek, kterých bylo podáno několik tisíc a které podle našeho názoru nebyly nikdy řádně vypořádány.

LETIŠTĚ VODOCHODY NENÍ VEŘEJNÝM ZÁJMEM ČR

Základní (a zásadní) připomínka, totiž pravdivé zdůvodnění potřebnosti realizace záměru, byla dokonce zpracovatelem posudku odmítnuta jako irelevantní, ačkoliv Zákon toto zdůvodnění přímo požaduje.

Je zřejmé, že existují stavby a záměry, které jsou ve veřejném zájmu, a u kterých je nutno v rámci „udržitelného rozvoje společnosti“ hledat způsob a podmínky, jak jejich nepříznivé dopady na životní prostředí minimalizovat. To však v žádném případě není případ letiště Vodochody, které je čistě komerčním projektem soukromé společnosti, sledujícím pouze svůj zisk bez jakéhokoliv kladného vlivu na ať už udržitelný či jakýkoliv jiný rozvoj společnosti. Navíc je známou skutečností, bohužel dosud unikající pozornosti orgánů činných v trestním řízení, že prostředky na koupi předmětu projektu mohly být získány machinacemi s pozemky pro paralelní dráhu letiště Ruzyně. Z vyjádření čelných představitelů letiště Vodochody pak nepokrytě vyplývá, že po kladném (předem avizovaném) vyjádření MŽP a získání příslušných povolení bude letiště prodáno neznámo komu a tím bude vyvíjen nátlak na stát v zájmu získání výhodné pozice při uvažované privatizaci letiště Václava Havla.

Vyřadit za tohoto stavu otázku potřebnosti záměru považujeme za cílevědomé porušení zákona a pletichy v průběhu procesu EIA. Je totiž evidentní, že důvody pro jeho realizaci, uvedené v dokumentaci, totiž přeprava cestujících nízkonákladovými společnostmi, je zcela nereálná a nikdy nebyla míněna vážně. Jsou uváděny pouze pro vyvolání dojmu o potřebnosti a užitečnosti záměru, i když skutečný záměr investora je zcela jiný. To ovšem měl proces EIA odhalit a v rozhodování uplatnit, jenže způsob jeho vedení a organizování výše uvedenými osobami vědomě tomuto odhalení zabránil.

Zmiňuje-li zákon výše uvedenou tezi „udržitelného rozvoje společnosti“, je třeba říci, že letišť, ať už civilních či jakýchkoliv jiných, je pro něj na území ČR dostatečné množství a není třeba budovat jiná, zejména při absenci jakéhokoliv veřejného zájmu. Obecně vzato by žádný takový záměr s negativními dopady na životní prostředí neměl být schválen, natož s několika sty uložených podmínek (více než např. u stanoviska EIA dostavby JE Temelín), které nikdy a nikdo nebude účinně kontrolovat, natož vyžadovat jejich plnění. Navíc jsme přesvědčeni, že záměr letiště Vodochody se významně dotýká aspektů bezpečnosti ČR.

PROCESNÍ POCHYBENÍ EIA LKVO

Zákon ukládá termíny, které je nutno v jednotlivých fázích procesu EIA dodržovat. Zatímco po dotčených subjektech (obce, občanská sdružení, občané) bylo dodržování těchto termínů vyžadováno a žádostem o jejich prodloužení nebylo vyhověno, v případě vlastních úkonů a zejména posudku byl přístup ministerstva zcela odlišný. Zejména fatální je nedodržení termínu pro zveřejnění posudku (§ 9 odst.3 zákona) a jeho překročení o více než jeden a půl roku, aniž by k tomu byl jakýkoliv zřejmý důvod. Na naše výtky v tomto směru byly použity výmluvy na nutnost zpracování nezávislého posudku organizací EUROCONTROL. Pomineme-li fakt, že tato organizace se vůbec nezabývá problematikou životního prostředí, takže není zřejmé, z jakého důvodu si od ní MŽP studii objednalo (a zaplatilo), byla studie hotova a doručena již v říjnu 2012, takže evidentně nebyla důvodem pro zveřejnění posudku až v květnu 2013. Je sice pravda, že zákon umožňuje v odůvodněných případech nedodržení termínů v jistých mezích tolerovat, ovšem toto překročení je bezprecedentní. Navíc je pozoruhodné, že takováto tolerance a i jiné aplikace ustanovení zákona, které skýtají možnost různého výkladu, byly bez výjimky vždy použity ve prospěch předkladatele záměru – tedy vždy v neprospěch dotčených subjektů a tím de facto životního prostředí.

POSUDEK

Zmíněná studie EUROCONTROL, jakkoliv se přímo vlivu na životní prostředí netýká, přesto obsahuje pasáže, upozorňující na rizika projektu a zpochybňuje jeho potřebu. Je ovšem signifikantní, že jako podklad pro podporu stanovisek posudku byl použit neautorizovaný překlad studie, takže o správnosti některých tvrzení posudku, na studii se odvolávajících, velmi pochybujeme.

Posudek sám je zpracován způsobem, odporujícím zákonu. Kromě výše zmíněného nedodržení zákonných termínů se jedná o porušení zákona v následujících bodech:

Posudek nevypořádal veškeré připomínky k dokumentaci (tj. některé zcela opominul – § 9 odst.2 zákona). Připomínky, ke kterým se vyjádřil, vesměs vypořádal způsobem, že jsou buď pro EIA irelevantní (zdůvodnění záměru, výpočetní chyby), nebo že je dostatečně řeší dokumentace. Pokud víme, téměř žádná z tisíců připomínek nebyla zohledněna. Přitom se jedná často o fatální chyby, jako v případě likvidace odpadních vod, likvidace odpadů při výstavbě a zásobování pohonnými hmotami. Každý jiný projekt, obsahující stejné chyby, by nikdy neprošel úspěšně správním řízením.

Posudek opravuje dokumentaci (§ 9 odst.5 zákona). Jde jednak o opravování jejích chyb, jednak o změny formulací některých částí studií.

Posudek doplňuje dokumentaci (§ 9 odst.5 zákona) – uvádí data, tvrzení či parametry, které se v dokumentaci vůbec nevyskytují. Tyto doplňky se týkají zásadních podmínek provozu letiště, tj. jednak jeho kapacity, podmínek nočního létání i uvažovaného druhu letadel. Že ovšem na základě těchto doplňků nebyly zpětně upraveny zejména hluková a imisní studie je evidentní.

Posudek obsahuje v návrhu kladného stanoviska přes sto podmínek, přičemž plnění a kontrola převážné části z nich jsou zřejmě nemožné. Už z jejich počtu a charakteru je evidentní, že záměr vykazuje fatální nedostatky a bude silně negativně ovlivňovat životní prostředí a veřejné zdraví. Navrhované stanovisko tedy v takovém případě má být ze zákona negativní.

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání, které proběhlo od 23.7.2013 12:00 hod. do 24.7.2013 04:30 hod., vykazuje rovněž silné znaky manipulace a diskriminace veřejnosti – a naopak zvýhodňování předkladatele záměru. Původní termín 17.6.2013 byl na žádost starosty Kralup nad Vltavou v souvislosti s povodněmi odložen. Byl navrhován termín v září 2013, aby mohla být zajištěna náležitá příprava dotčených subjektů a odpovídající účast veřejnosti. Termín byl však MŽP určen doslova doprostřed prázdnin s tím, že je to v souladu se zákonem. Je pozoruhodné, že stejně nekompromisní nebyli úředníci MŽP v případě bezprecedentního překročení termínu pro zveřejnění posudku. Na opakovanou žádost o zářijový termín bylo odpovězeno, že s tím nesouhlasí předkladatel záměru, Letiště Vodochody, člen skupiny Penta. Je tedy lepší důkaz o podivném zvýhodňování investora? Patrně účelem bylo poskytnout investorovi dostatek času na předjednání návazných kroků správních řízení, o čemž svědčí i údajné velmi podivné náhlé získání výjimek pro uvažovanou výstavbu MÚK na D8 pro letiště Vodochody. Velká část veřejnosti tak byla z projednání vyloučena, aniž pro to existoval sebemenší důvod – pokud ovšem nešlo právě o to.

Pro veřejné projednání musí v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy zajistit pořadatel, tedy MŽP, odpovídající prostředí tak, aby projednání mohlo proběhnout řádně a důstojně. To v tomto případě nebylo dodrženo. Hala 2 Výstaviště Letňany, kde se projednání konalo, byla pro akci takového významu zcela nevhodná. Akustika prostředí byla tak špatná, že přítomná veřejnost vůbec neslyšela a nerozuměla přednášeným příspěvkům, takže bylo nutno jednání přerušit. Teprve poté po úpravách audiotechniky se situace poněkud zlepšila, rozhodně však vzhledem k délce akce nebyla ideální. Pro veřejnost byly připraveny úzké dřevěné nestabilní lavice, na kterých absolvovat 17-ti hodinové jednání představovalo velmi namáhavou záležitost. V celém areálu nebyla k dispozici žádná možnost občerstvení, vyjma jednoho automatu na nápoje a jednoho na cukrovinky. Pokud by někdo chtěl připravit podmínky jednání tak, aby veřejnost unavil, otupil a přiměl k opuštění akce, těžko by mohl zvolit ještě horší.

Celý průběh projednání byl řízen moderátorem, který veškeré své kroky projednával se zástupci MŽP a investora. Došlo tak k diskriminaci zástupců občanských sdružení z dotčených území, která uplatnila převážnou část připomínek k dokumentaci i posudku. Jejich zástupci se dostali ke slovu až po půlnoci, protože moderátor upřednostňoval dotazy a vystoupení přihlášených, kteří uvedli krátkou dobu trvání svého příspěvku. V tu dobu již v hale byla malá účast, což byl zřejmě záměr pořadatele, který si byl dobře vědom toho, že tato občanská sdružení mají nejrozsáhlejší a nejzávažnější připomínky k záměru, podpořené i stanovisky uznávaných odborníků.

ZÁVĚR

Z výše uvedeného a z rozboru jiných procesů EIA vyplývá, že se jedná o systémový přístup, nikoliv pouze o případ MZP 257. Jednoznačně jde o koordinované účelové jednání skupiny osob, sledujících cíl násilného protlačování vadných záměrů na úkor životního prostředí a veřejnosti a jejích práv, zakotvených v Ústavě ČR a v Listině základních práv. Že se jedná o koordinované jednání dokazuje i fakt, že zúčastněné osoby vystupují společně v řadě jiných posuzování EIA, často s prohozenými funkcemi. Podle našeho názoru se jednoznačně jedná o střet zájmů, pravděpodobně i o podjatost a možná i o trestný čin korupce. Přestože na zmíněná fakta a vazby poukazujeme již od samého počátku tohoto procesu EIA, zůstávají naše podání bez jakékoliv odezvy.

V demokratickém a právním státě není možno, aby si nějaká skupina úředních osob osobovala právo na účelové a zištné využívání zákonů ve prospěch určitých finančních či investorských skupin. Zejména ne v neprospěch životního prostředí a veřejného zdraví, čehož ochranu má v popisu své práce.

Jelikož jsme přesvědčeni, že celý proces EIA záměru letiště Vodochody probíhal nezákonným způsobem, jsme připraveni v případě vydání souhlasného stanoviska MŽP hájit svá práva soudní cestou. V tomto směru jsme již podnikli přípravné kroky.

Vyzýváme tímto všechny ústavní činitele, aby věnovali pozornost výše popsanému systémovému zneužívání procesu EIA ve prospěch určitých osob a aby se jak osobně, tak vahou svých úřadů  zasadili o takové legislativní a personální změny, které podobné nanejvýš nebezpečné praktiky, které jsou výsměchem právu a demokracii, znemožní.
Za podepsané

Ing. Petr Utěkal

předseda OS Klidná Bášť

Přílohy: 23 podpisových archů zastupitelů, občanských sdružení a občanů, celkem 342 podpisů.

Celý článek

OTEVŘENÝ DOPIS Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 8.8.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

 

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

 

5. srpna 2013

čj.: MUKV 24846/2013

Věc: Stížnost na  porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona 231/2001 b. o rozhlasovém a televizním vysílání,  § 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi a Kodexu ČT pracovníky redakce zpravodajství a publicistiky ČT Janu Horkou a vedení redakce zpravodajství a publicistiky ČT v souvislosti s informováním o veřejném projednání procesu EIA Letiště Vodochody.

 

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,  vážení členové Rady České televize,

Obracíme se na vás v souvislosti s podezřením na porušení zákonných ustanovení,  která určují povinnosti VŠECH provozovatelů televizního vysílání,  média veřejné služby zvláště.

§ 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání určuje povinnosti všech provozovatelů televizního vysílání. Praví se v něm,  že:

„Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. …“

V následujícím § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání se říká:

„Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti…“

Zdroj: http://img4.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-provozovani-rozhlasoveho-a-televizniho-vysilani.pdf

V § 2 odst. 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi se uvádí následující:

„Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky…“

Zdroj: http://img4.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi.pdf

Kodex České televize v ustanoveních kapitoly 5,  věnované  zpravodajství, praví:

5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-5-pece-o-informace-ve-zpravodajstvi-a-aktualni-publicistice/

Divák má tudíž zákonný nárok dostat za televizní poplatek službu v kvalitě,  kterou zákony i podzákonná norma (Kodex) definují. Do sporu s nároky na poskytování objektivních a ověřených informací se dle našeho stanoviska dostala Česká televize (ČT) svými reportážemi o veřejném projednání EIA Letiště Vodochody. ČT vysílala o veřejném projednávání ze dne 23.7. a 24.7. dvě reportáže:

Veřejné projednání probíhalo od 23.7.2013 12 hodin do 24.7.2013 04:30 hodin. Z dat, která lze ověřit od organizátora projednání, Ministerstva životního prostředí, především vyplývá, že Česká televize nemohla již ve 21:42 vysílat pravdivou reportáž s názvem „Jednání o Letišti Vodochody bylo bouřlivé. Tah je na ministerstvu“, v níž sděluje mimo jiné následující:

„Na letňanském výstavišti dnes proběhlo veřejné projednání vlivů rozšiřování vodochodského letiště na životní prostředí (EIA). Dorazilo několik stovek lidí.“ (zvýraznění KV)

Titulek i obsah vyvolává zdání, že projednávání bylo v danou dobu již skončené, reportérka shrnula vše podstatné pro to, aby si divák učinil pravdivý či pravdě se blížící obrázek o skutečnosti a všech podstatných aspektech. Tak tomu ale podle nás, očitých svědků celého průběhu veřejného projednání EIA, ve skutečnosti nebylo. Jednání v dané době probíhalo, a pokračovalo poté ještě dalších téměř 8 hodin. Bylo tedy pouze zhruba v polovině! Následující den 24. 7. 2013 již nové informace ČT k projednání nesdělila. Přitom ty by přispěly k lepší informovanosti veřejnosti, a nepřímo také k právnímu vzdělávání diváků.

Domníváme se, že se jedná nikoli o marginální chybu, ale porušení zákona a závažné pochybení v profesní etice, kterou se veřejnoprávní instituce musí vykazovat vůči svým divákům a koncesionářům. Důvody jsou především následující:

1. V procesu EIA má veřejné projednávání svou specifickou funkci, je závěrečným vyjádřením postoje veřejnosti k navrhované činnosti či projektu. O té ale ČT neinformovala vůbec či značně neúplně, když se věnovala pouze jedinému aspektu. Tím byl požadavek na odročení projednávání ze strany veřejnosti na zářijový termín. Ten nesouvisí přímo s projednávaným projektem rozšíření letiště Vodochody na mezinárodní s 35 tisíci pohyby za rok, ale s organizací ze strany MŽP. Argument ze strany MŽP o termínech nebyl uveden do kontextu, tedy že proces EIA k Letišti Vodochody značně neodpovídá běžným podmínkám procesu podle norem, když namísto 30, respektive maximálně 60 dní pro vypracování posudku, byla doba navýšena na více než 1,5 roku (19. 9. 2011-15. 5. 2013), Tedy téměř desetinásobek!

2. Rozhovor K. Polákové s účastníky (starosta obce Líbeznice M. Kupka, ředitel Letiště Vodochody, a.s. M. Kačur) přímo na místě byl objektivní a vedený korektně. Bohužel neinformoval o průběhu, charakteru nebo délce projednávání. Což je logické vzhledem k tomu, že probíhal na začátku, v době vynucené půlhodinové přestávky z důvodu technických problémů s ozvučením haly. V této reportáži aktéři vzhledem k časové restrikci vymezili své pozice a omezili se na představení hlavních argumentů z protichůdných pozic.

3. Reportáž o průběhu veřejného projednání EIA (tedy zpravodajské události) ČT do svého vysílání de facto vůbec nezařadila. Výše zmíněná večerní reportáž J. Horké s názvem „Jednání o Letišti Vodochody bylo bouřlivé. Tah je na ministerstvu“ přímo uvádí diváka v omyl, když prezentuje zjevnou nepravdu – minulý čas děje. Informace byla zcela jistě neověřená, a také neobjektivní. Veřejnosti Česká televize ukázala záběry pouze z úvodní části, které provázely stížnosti na nedostatečně zajištěné ozvučení sálu.

4. V reportáži Jany Horké se mj. uvádí následující: „Na Ministerstvu pro životní prostředí už ale leží materiál, který celou stavbu podporuje.“ Jana Horká pravděpodobně nikdy Posudek dr. Ludvíka ani neviděla. Tento materiál navrhuje souhlasné stanovisko (ostatně jako snad všechny posudky EIA), ovšem za splnění 116 podmínek, které formuluje na 16 stranách! Pro srovnání – u EIA k rozšiřování Temelína (Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín vč. vyvedení výkonu do rozvodny Kočín) šlo v této fázi o 82 podmínek na 7 stranách, a to šlo o EIA, kde byly zahrnuty další čtyři státy sousedící s Českou republikou.

5. Divákovi ČT zcela chyběla informace o tom, jak dlouho byli ochotní a schopní zástupci dotčených obcí a sami obyvatelé vystupovat se svými názory a dotazy vůči investorovi, MŽP a přizvaným expertům. Zcela absentuje vyjádření veřejnosti k vypracovanému Posudku, zadaného MŽP (zde zpracovatel RNDr. Ludvík), které bývá důležitou součástí projednávání. Ale zejména v druhé reportáži postrádáme šíři argumentů, které zazněly a týkaly se obrany osobního majetku, zdraví v regionu, ochrany dětí ve smyslu Listiny základních práv a svobod, ale také proti neúplné a zavádějící dokumentaci (např. metodika k imisím, vodohospodářská situace, hluková studie), neřešeným ekologickým zátěžím v místě záměru, vyvlastňování pozemků, zdravotním rizikům (fyzické, psychické, sociální zdraví), nedostatkům odhaleným hned v několika studiích a posudcích, či nevypořádání připomínek v předcházejících fázích projednávání. A samozřejmě také navazující odpovědi, tedy protiargumenty od zpracovatelů projektových studií, zpracovatele Posudku, případně úřednic MŽP.

To vše mohl/a reportér/ka na projednávání zachytit a informovat tak veřejnost o důležitém procesu, naprosto zásadním demokratickém instrumentu, který jí umožňuje v souladu s platnou českou a evropskou legislativou vstupovat do projednávání záležitostí, které se jí bytostně týkají. Tedy v tomto ohledu plní byť informování také určitou osvětovou či vzdělávací roli. Větší transparentnost daného procesu by byla podpořena přístupem médií, který nestaví na opakování známých, a často až ledabyle rekapitulovaných klišé či obecně známých faktů, ale na rozkrývání rozporů, které jsou v podobných záležitostech klíčové, a na které se snažila veřejnost až zoufale upozorňovat. Pro zájemce lze doporučit dokumenty k EIA, včetně téměř 2,5 tisíc připomínek veřejnosti s vypořádáním od autora posudku, dostupné na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257. Vedení zpravodajské relace mělo zajistit, aby byl popsán pravdivě a vyváženě průběh projednání a splněna tak veřejnoprávní povinnost ČT.

Žádáme proto, aby

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

analyzovala výše uvedené zpravodajské pořady  z hlediska možného porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona 231/2001 b. o rozhlasovém a televizním vysílání a rozhodla o oprávněnosti této stížnosti a případně vydala v mezích své působnosti upozornění provozovateli vysílání na porušení zákona s termínem nápravy.

2. Rada České televize

analyzovala výše uvedené zpravodajské pořady z hlediska možného porušení § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 483/1991 Sb. a ustanovení 5.6 a 5.8 Kodexu ČT a rozhodla o oprávněnosti této stížnosti a vydala výrok, že neúplným a faktograficky nepřesným zněním tohoto obsahu zpravodajství byl pracovníky redakce zpravodajství a publicistiky porušen zákona a Kodex ČT.

Žádáme, abychom byli o prošetření a rozhodnutí o stížnosti informováni v zákonných lhůtách.
Písemné doručení na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, kancelář marketingu města, U Cukrovaru 1087, 278 01  Kralupy nad Vltavou a elektronicky na adresu katule.v@seznam.cz a lenka.cislerova@mestokralupy.cz

 

S úctou

 

Kateřina Vojtíšková (autorka textu)

Máslovice 62

 

 

 

Petr Holeček

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starosta města Kralupy nad Vltavou

 

 

 

Mgr. Martin Kupka

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starosta obce Líbeznice

 

 

 

ing. Vladimíra Sýkorová

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starostka obce Máslovice

 

Originál dopisu v JPG vč příloh.zde:

Celý článek

POSUDEK Letiště Vodochody

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 22.5.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Z veřejného projednávání EIA dne 23.7.2013 na výstavišti v Letňanech

 

Zahájeno ve 12.00 hod. 23.7.2013 Ukončeno v 5.00 hod. ráno 24.7.2013 Délka jednání: nonstop 17 hodin

před zahájením:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Petr Holeček, starosty města Kralupy n/Vlt.:

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Mgr. Martin Kupka, starosty obce Líbeznice:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Stulík, O.S. Dolany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Ing. Ljuba Loukotková, starostka obce Panenské Břežany:

 

 

 

 

 

 

hovoří Ing. Veronika Vrecionová, senátorka:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Martin Tlustý

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVILO TERMÍN VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ „LETIŠTĚ VODOCHODY

kdy: 23. července 2013

čas: 12:00

místo: Výstaviště Praha – Letňany, hala č. 2 , ul. Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

 

 • Doprava bude zajištěna. Jízdní řády zde:

Trasa č. 1

 • Odolena Voda (Dolní nám. U Pošty)                      11,00     14,00     17,00
 • Odolená Voda (Klub Aero)                                        11,05     14,05     17,05
 • Panenské Břežany(zastávka U Školy)                   11,15     14,15     17,15
 • Bášť (Obecní úřad)                                                        11,25     14,25     17,25
 • Měšice (Obecní úřad)                                                   11,35     14,35     17,35
 • Líbeznice (Fotbalové hřiště)                                     11,40     14,40     17,40

 

Trasa č. 2

 • Dolany  (u malého hřiště)                                          10,40     13,40     16,40
 • Kralupy (Nádražní ul. proti ČD)                              10,50     13,50     16,50
 • Užice (autobusová zastávka)                                   11,00     14,00     17,00
 • Chvatěruby (autobusová zastávka)                      11,10     14,10     17,10
 • Zlončice (u Obecního úřadu)                                   11,15     14,15     17,15
 • Kozomín (autobusová zastávka)                             11,20     14,20     17,20
 • Postřižín (u kapličky)                                                   11,25     14,25     17,25
 • Máslovice (u Obecního úřadu)                                 11,35     14,35     17,35
 • Vodochody (u Obecního úřadu)                              11,45     14,45     17,45

Trasa 1 + 2 ZPĚT

 • Odjezdy Letňan                                                               16,00     20,00     24,00

 

Uvedené časy odjezdu jsou pouze orientační.

Prosíme občany, aby se na místo odjezdu dostavili s časovým předstihem

V případě, že bude autobus zaplněn již v části trasy, prosíme občany o strpení s tím, že autobus zbylé zastávky projede a po vysazení pasažérů v Praze se vrátí a svoz provede dodatečně.

 

PARKOVÁNÍ NA VÝSTAVIŠTI:
Podařilo se  s  pronajímatelem PVA Letňany domluvit možnost pronájmu venkovního štěrkového parkoviště, které se nachází vpravo od vjezdu do areálu PVA Letňany. U tohoto parkoviště bude parkovací služba a informační parkovací tabule, že se jedná o vyhrazené parkoviště pro toto veřejné projednání. Mohou zde parkovat jak osobní vozy, tak autobusy. Parkoviště bude zdarma a je nezbytné jej opustit do hodiny od ukončení veřejného projednání. Zároveň zvažte využití MHD, jelikož areál se nachází 3 minuty pěšky od stanice metra Letňany a jezdí sem cca 15 linek autobusů, vč. příměstských.

Pondělní jednání EIA pro „Letiště Vodochody“ ZRUŠENO

Ministerstvo životního prostředí zrušilo veřejné projednání EIA pro „Letiště Vodochody“, které bylo plánováno na pondělí 17. června 2013. Vyhovělo žádosti Kralup nad Vltavou, které se musejí stejně jako další obce Dolního Povltaví věnovat odstraňování následků povodní.

„Starostové dotčených obcí, organizace v regionu a hlavně většina občanů se do dnešních dnů vyrovnávají s důsledky více než stoleté vody. Naše myšlenky, práce na zdolávání následků povodní a čas nám nedovoluje se  řádně připravit na toto – pro široké okolí důležité jednání . I samotné místo projednání – kralupský zimní stadion – teď slouží jako nouzový sklad humanitární pomoci,“ napsal v dopise ministrovi starosta Kralup Petr Holeček.

Ministerstvo životního prostředí podle svého dnešního vyjádření hledá nový termín pro jednání, které by se mělo uskutečnit „v řádu několika týdnů“.

„Oceňujeme rozhodnutí ministerstva. Obce zasažené povodní a jejich obyvatelé teď řeší na prvním místě bezprostřední problémy. Nezbývá přirozeně prostor na jednání, které na druhou stranu může mít závažné dlouhodobé dopady,“ doplňuje starosta obce…

Zrušením veřejného jednání ale není dotčena lhůta pro podání písemných připomínek k posudku EIA pro uvedený záměr. Občané i obce mají čas do 14. června 2013, aby Ministerstvu životního prostředí ČR zaslali své námitky k nedávno zveřejněnému dokumentu. Další příležitost pak budou mít až při samotném veřejném projednání

 

 

Veřejné projednání POSUDKU Letiště Vodochody se uskuteční 17. června od 12:00 hodin v areálu Kralupské sportovní s.r.o. – Zimní stadion, Mostní ulice 812, Kralupy nad Vltavou

 

Dne 15. května 2013 byl zveřejněn POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

Letiště Vodochody

 

Do posudku lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA a na stránkách Ministerstva Životního prostředí :

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257

http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/C1A48B46-1C2B-4711-9FE3-3B4C8121E013/0/1_zverc.pdf

Připomínky lze zasílat na adresu MŽP do 14. června 2013

 

Více informací poskytneme dodatečně.

Celý článek

Připomínky k EIA předány

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 18.10.2011 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

K 18. říjnu skončila pro všechny účastníky řízení ve věci Letiště Vodochody 30 ti denní lhůta, během které se mohli vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí – EIA. Starostové obcí a měst regionu okolo Letiště Vodochody podpořené Občanskými sdruženími a občany se při cestě na Ministertvo Životního prostředí zastavili i na úřadě Středočeského kraje, kde chtěli deklarovat hejtmanovi kraje své negativní připomínky k EIA. Reagovali tak na fakt, kdy minulý týden hejtman i přes nedoporučení poradních výborů, veřejně vyslovil podporu rozšíření letiště ve Vodochodech.

reportáže zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/211411000141018/video/

http://ceskatelevize.cz/ct24/regiony/139905-odpurci-rozsireni-vodochod-se-hadali-s-rathem/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/desitky-lidi-protestuji-proti-rozsireni-letiste-vodochody–963510

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/211411010101018/video/

Starostové předali hejtmanovi kopie všech stanovisek obcí i občanů

 

Koš plný negativních stanovisek k EIA, byl předán na MŽP

Starostové měst a obcí před MŽP

Celý článek

3. dopracování studie EIA

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 26.9.2011 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

FORMULÁŘ pro veřejnost:  zde

Zpracování požadavků MŽP II

Jasné NE dalšímu lákání PENTY pro Letiště Vodochody

Více než 15 starostek a starostů obcí bojujících již několik let proti rozšíření letiště Aero Vodochody požaduje nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Zároveň odmítá veřejný slib, ve kterém společnost Penta slibuje finančně kompenzovat noční lety, jež v minulosti opakovaně veřejně vyloučila.

 

Starostky a starostové obcí tak reagují na zveřejnění již 3. doplněné verze dokumentace EIA. Společnost Penta dostala v únoru letošního roku od Ministerstva životního prostředí za úkol vypořádat se s celkem 39 vážnými připomínkami. Ty se týkaly například přílišného hlukového zatížení obyvatel v okolí letiště, vlivu na jejich zdraví či rizika leteckých havárií kvůli střetu s ptactvem a také v souvislosti s provozem jaderného reaktoru v nedaleké Řeži.

 

Zástupci měst a obcí jednoznačně odmítají kompenzační částky za opožděné a noční lety. „Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala,“ komentuje veřejný příslib starosta Kralup Petr Holeček. „Když něco skutečně nemám v úmyslu dělat, tak za to zpravidla pokuty sám sobě předem nestanovuji,“ doplnil. Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. „Nenecháme se tímto způsobem koupit,“ říká jasně zástupce občanského sdružení Dolany Dimitrij Halkov.

 

Starosta Líbeznic Martin Kupka připomněl referenda v 10 obcích, která jednoznačně letiště odmítla. „Výsledek referend nás zavazuje k tomu, abychom se výstavbě letiště snažili zábránit. Ne k tomu, abychom jednali o ceně za poškozené zdraví a zhoršení životních podmínek,“ zdůrazňuje.

 

Starostky a starostové obcí se shodují na požadavku, aby investor všechna vstupní data prověřil při reálných letových zkouškách se standardně zatíženými letadly. „Dokumentace pracuje většinou s různými teoretickými a často zastaralými modely. Všechny zkoušky zatím probíhaly s prázdnými letadly. Požadujeme měření hluku a dalších parametrů v reálných podmínkách s reálně zatíženými letadly,“ zdůraznil místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. Podle senátorky a starostky Přezletic Veroniky Vrecionové má veřejnost plné právo vědět, jaká by byla skutečná zátěž lidí i okolní přírody v případě rozšíření letiště. „Příslušné úřady musí zajistit kvalitní a opravdu nezávislé zhodnocení materiálů dodaných investorem. Přesná a reálná měření pokládám za nutnou podmínku,“ říká Veronika  Vrecionová.

 

 

 

 

Starostky a starostové zároveň představili program veřejných diskusí k doplněné dokumentaci. Smyslem těchto setkání je představit novinky v dokumentu a zmapovat, jak investor vypořádal připomínky ministerstva i obcí:

Veřejné diskuze:

3. října 2011- Dolany, od 18:00 hodin v hostinci U Macharů

4. října 2011 – Odolená Voda, od 18:00 hodin v klubu Aero

5. října 2011 – Líbeznice, od 19:00 hodin v Divadle Kouzel Pavla Kožíška

10. října 2011 – Kralupy nad Vltavou, od 18:00 hodin v Kulturním a společenském středisku

Celý článek

Otevřený dopis úřadu Středočeského kraje

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 14.3.2011 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář

Krajský úřad Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje

Zborovská 81/11

15021 Praha 5

V Kralupech nad Vltavou 14. února 2011

Vážení členové Rady Středočeského kraje,

obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem, abychom vás požádali o jasné vyjádření k záměru společnosti Penta rozšířit letiště ve Vodochodech. Volíme tuto cestu, abychom vás zároveň upozornili, že Ministerstvo životního prostředí už vrátilo předloženou dokumentaci EIA k dopracování. Reagovalo tak i na množství připomínek ze strany obcí, měst, občanských sdružení a občanů Středočeského kraje.

Pokládáme za velmi vážné selhání, že mezi těmito připomínkami chybělo stanovisko Středočeského kraje. Krajská samospráva tak byla jediným významným účastníkem procesu EIA, který se k záměru v zákonném termínu nevyjádřil. Klademe si samozřejmě otázku, proč Rada Středočeského kraje své stanovisko nevydala, když se při svých pravidelných jednáních vyjadřuje k množství mnohem méně závažných záměrů, jako jsou například supermarkety či skladové plochy.

Zaskočilo nás rovněž zdůvodnění, které poskytl České tiskové kanceláři náměstek hejtmana Miloš Patera. Podle agenturní zprávy měl uvést, že na objektivní projednání bylo málo času. Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že jednotliví občané, obce i města museli svá stanoviska připravit a odeslat ve stejném termínu 30 dní. Na rozdíl od kraje navíc nemají rozsáhlý odborný aparát, který na takovém stanovisku může pracovat. Pokud se nejednalo o nepřesný přepis vyjádření pana náměstka, bylo jeho zdůvodnění falešné a nedůstojné.

Mezi klíčové povinností vedení Středočeského kraje patří hájit zájmy občanů v daném území. Slýcháme často silná mediální vyjádření krajských představitelů o potřebnosti a závaznosti referend. V celkem 12 obcích a městech v blízkosti diskutovaného záměru referenda proběhla s jasným výsledkem NE Letišti Vodochody. Očekávali bychom tedy, že se Středočeský kraj za takto vyjádřenou vůli občanů postaví a udělá všechno, aby nežádoucímu záměru zabránil. Místo toho jsme se však dočkali alibistického kroku, který vyhodnocujeme jako porušení závazku vůči občanům. Pasivní přístup kraje byl ve výsledku pravým opakem postoje vyjádřeného v referendech. Nevydání stanoviska totiž není ničím jiným, než skrytým vyslovením souhlasu s dokumentací, která prokazatelně nebyla kvalitní a obsahovala celou řadu vážných rizik pro životní prostředí ve významné části Středočeského kraje.

Jsme přesvědčeni, že takový postoj je v příkrém rozporu se závazkem, který jste vyslovili před dvěma lety ve svém volebním programu. V kapitole s názvem „Životní prostředí na prvním místě“ stojí například:

Při posuzování projektů, které ovlivní životní prostředí, hodláme trvat na důsledném a úplném vyčíslení všech nákladů, a to včetně nákladů na udržení životního prostředí, prevenci případných havárií, vybudování odpadového hospodářství nebo nákladů na likvidaci důsledků těchto činností.

Velkým problémem, který trápí mnoho obyvatel nejen našeho kraje, je hluk. Zasadíme se o prosazení protihlukových opatření.

Zamezíme realizaci projektů přinášejících riziko hluku.

Budeme trvat na předkládání a realizaci takových variant, které budou nejvýhodnější z ekologických, nikoli ekonomických hledisek.

Po přečtení těchto slov si Vaše mlčení k dokumentaci EIA pro záměr rozšířit letiště Vodochody nedovedeme vysvětlit.

Dovolujeme si vás tedy požádat o dodatečné sdělení stanoviska Rady Středočeského kraje k tomuto záměru a zároveň si dovolujeme upozornit, že patrně v horizontu několika měsíců společnost Penta předloží doplněnou a upravenou dokumentaci EIA. Příslušné orgány budou mít znovu 30 dnů na vyjádření. Důrazně si vás dovolujeme požádat, abyste v tomto případě dostáli svým povinnostem vůči občanům kraje a v zákonném termínu se k dokumentaci vyjádřili.

S pozdravem

Za Iniciativu Stop letišti Vodochody

Petr Holeček                                                                   Ing. Vladimíra Sýkorová                                 Mgr. Martin Kupka

starosta města Kralupy nad Vltavou               starostka obce Máslovice                           starosta obce Líbeznice

Odpověď na dopis zaslaná dne 14. března 2011 Úřadem Středočeského kraje

zde:


Celý článek

Něco k EIA

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 11.2.2011 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Ministerstvo vrací dokumentaci k letišti Vodochody k doplnění

Města a obce zveřejňují v těchto dnech na svých úředních deskách oznámení Ministerstva životního prostředí, které se rozhodlo vrátit k doplnění dokumentaci EIA pro záměr rozšíření letiště Vodochody. Oficiální dokument obsahuje celkem 39 požadavků na doplnění. Proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí se tak podle odborníků prodlužuje nejméně o tři měsíce.

„Pro nás je to velmi dobrá zpráva. Ministerstvo zhodnotilo naše připomínky a dalo jim z velké části za pravdu. Ukázalo se, že trávit hodiny času podrobným studiem dokumentace nebyla zbytečná práce,“ komentuje rozhodnutí Ministerstva životního prostředí starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček.

Do 11. prosince 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí více než 1500 připomínek od občanů, občanských sdružení, obcí, měst a dalších institucí. „Pro ředitele letiště Vodochody to musí být těžká rána. Ministerstvo potvrdilo naše výhrady. Penta bude muset zpracovat nové studie dopadů na zdraví obyvatel, doložit celou řadu tvrzení a také garantovat celkový počet 35 000 pohybů letadel ročně s tím, že v noci letadla přistávat opravdu nebudou. Od začátku jsme se ptali na to, jak to bude například se zpožděnými lety,“ říká zástupce občanského sdružení z Dolan Petr Stulík a dodává: „Zdrcující průběh procesu EIA ukazuje, že Penta nebude schopná tento záměr realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonné postupy.“

Ministerstvo životního prostředí požaduje například podrobněji posoudit zohlednit kumulativní vlivy, zpracovat novou studii dopadů na veřejné zdraví s reálným počtem zasažených obyvatel, garantovat nepřekročitelnost limitu 35 tisíc leteckých pohybů ročně a omezení pohybu mimo noční dobu, upřesnit opatření ke snížení vlivu hluku či zhodnotit riziko havárií pro Ústav jaderného výzkumu v Řeži, kde jsou v provozu jaderné reaktory.
“Dokumentace pro letiště byla opravdu nekvalitní. Definitivně rozhodnuto ale ještě není. Předpokládáme, že investor podklady doplní a znovu předloží. Nám pak poběží lhůta 30 dnů, abychom se k dokumentaci znovu vyjádřili. Určitě si s tím dáme stejnou práci, jako v prosinci loňského roku.“ ubezpečuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Členové sdružení Stop letišti Vodochody zároveň adresují Radě Středočeského kraje otevřený dopis, ve kterém označují za velmi vážné selhání, že kraj byl jedním z nejvýznamnějším účastníkem procesu EIA, který se v termínu k dokumentaci nevyjádřil a důrazně vyzývají krajské radní, aby se to v případě doplněné dokumentace už neopakovalo.

Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice

Studie vlivu na životní prostředí bude vrácena k dopracování

Dne 10. prosince 2010 odevzdali obce a Občanská sdružení Středočeského Kraje Ministerstvu Životního prostředí Své připomínky k předložené Studii vlivu na životní prostředí Letiště Vodochody.(dále EIA)

Na vyjádření se k Eia, kterou vlastníci Aera Vodochody společnost Penta Investments přepracovávaly téměř 2 roky, měly obce ze zákona pouhých 30 dní k tomu, aby ji nastudovali a připomínkovali jí.

Krajský úřad, jakož to nejvyšší úřad Středočeského kraje obce v tomto nelehkém úkole nepodpořil a nepodal k druhé verzi EIA žádné námitky. Dle vyjádření náměstka hejtmana Miloše Petery bylo na objektivní projednávání málo času. Právem se tak obce domnívají, že Svým jednáním Krajský úřad dal jasně najevo, že s plánovaným rozšířením letiště Vodochody souhlasí a podporují tak soukromý záměr investora.

Na Ministerstvu se sešlo celkem 1600 připomínek od obcí, dotčených orgánů, Občanských sdružení a některých společností. Všechny tyto připomínky byly k EIA negativní.

Den po podání připomínek a vyjádření se obcí k EIA na MŽP nechalo se Letiště Vodochody slyšet, že odmítá další připomínky starostů, (Tím „další“ bylo myšleno, že společnost Penta podala takto neúspěšně EIA již jednou a to na jaře r 2009, ale pro nedokonalost byla vrácena k dopracování. To trvalo až do 11/2010) , které vznesla Iniciativa Stop letišti Vodochody ke druhé verzi studie vlivu letiště na životní prostředí (EIA). Ředitel letiště Martin Kačur připomínky označil za pokusy hrubým způsobem zasahovat do projednávání studie EIA.

Karty MŽP odhalilo 26. ledna v pořadu Speciál Martina Veselovského, kde náměstek MŽP Ivo Hlaváč prohlásil: „I přes to, že dokumentaci předložili jedni z největších odborníků na zpracování EIA v ČR, shledáváme v ní 4 okruhy, které budou muset být podle našeho názoru dopracovány. 1) hluková studie – letecké trasy, 2) koncekvence vyhlášení okrajové hlukové zóny kolem letiště a související  hlukový monitoring, 3) garance nepřekročení 35 tisíc pohybů na letišti, stejně tak, neporušování nočního  klidu- tzn., že nebude noční provoz na letišti  4) dopravní návaznost“.

9. února obdrželi dotčené obce informaci o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“Letiště Vodochody“. Součástí dokumentace je celkem 39 bodů, v nichž MŽP žádá společnost Penta Investments o doplnění.

Obce se radují! Dokumentace je vrácena k přepracování především v bodech, které obce připomínkovali a Letiště Vodochody je za připomínky nepřijalo.

Je tedy možné, aby se obcím podařilo vyvrátit výrok Pavla Hojdy?, poslance KSČM, předsedy sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, který veřejně prohlásil „ Jestliže Penta investovala nějaké peníze do svého projektu, tak udělá všechno pro to, aby splnila zákonné podmínky. O tom jsem přesvědčen“.

Studie se vrací k dopracování:


Celý článek

Speciál Martina Veselovského

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 21.1.2011 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář

Dobrá zpráva: EIA pro letiště Vodochody se prodlužuje

Dobrou zprávu přinesl diskusní pořad Radiožurnálu přenášený 26. ledna 2011 živě z Kralup nad Vltavou. „Rozhodli jsme se vrátit dokumentaci EIA pro záměr rozšíření letiště ve Vodochodech zpět k doplnění a upřesnění,“ oznámil v průběhu diskuse náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč.

Je to určitě příznivá zpráva pro všechny, kteří nechtějí nad hlavami další desítky přistávajících letadel denně. Důležitou roli sehrálo jistě množství připomínek, které ministerstvu životního prostředí adresovaly obce a stovky občanů. Moderátor diskuse Martin Veselovský zmínil, že těch připomínek dorazilo na ministerstvo 1600. Je to také zřetelný signál, že úsilí těch, kteří připomínky napsali a poslali, nebylo zbytečné.

Dobojováno ale samozřejmě není. Rozhodnutí ministerstva prodloužilo celý proces jen o 3 měsíce. V tomto termínu pravděpodobně investor předloží přepracovanou a doplněnou dokumentaci. Následně se otevře další třicetidenní prostor pro připomínkování ze strany obcí, občanských sdružení i jednotlivých občanů. V každém případě je to ale studená sprcha pro společnost Penta, která je investorem celého záměru. Ředitel letiště Martin Kačur zklamání v diskusi neskrýval.

Hlavní výhrady ministerstva k předložené dokumentaci se podle Ivo Hlaváče týkaly hodnocení hlukové zátěže, a to zejména ve vztahu k ochrannému hlukovému pásmu. Další významnou připomínkou bylo zvládnutí související pozemní dopravy a napojení na dálnici D8 a také garance, že skutečně nebudou provozovány noční lety.

Ing. Martin Kupka

Beseda o připadném rozšíření Letiště Vodochody

26.1.2011 17:06    ČRo 1 – Radiožurnál    strana

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————-

Dámy a pánové, vážení posluchači, vítám vás z první debaty Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu v roce 2011 a také z první veřejné debaty, která začíná cyklus debat, které se budou zaobírat tématy, které budou velice regionální na jedné straně a také s velice značným přesahem do toho, co zajímá celou Českou republiku. Dnes při první veřejné debatě Radiožurnálu vysíláme z Kralup nad Vltavou a to z jednoho jednoduchého důvodu. Pouhých 16 kilometrů vzdušnou čarou od pražského letiště Ruzyně, nedaleko Prahy severně a zároveň nedaleko od dálnice D8 leží letiště Vodochody. Je to místo, které je spojené s leteckou československou i českou tradicí s tradicí československého a českého leteckého průmyslu, a současný majitel tohoto letiště, investiční skupina Penta zcela jasně říká: Chceme z Vodochod mezinárodní letiště odbavující 3,5 milionu cestujících ročně. Taková je tedy výchozí situace této debaty Radiožurnálu, do které přijali pozvání tito lidé. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj. Dobré odpoledne.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Generální ředitel Letiště Vodochody, Martin Kačur, dobré odpoledne i vám.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ivo Hlaváč, tímto náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí, dobré odpoledne.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Poslanec Komunistické strany Čech a Moravy, a také předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Pavel Hojda, dobré odpoledne.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

A konečně domácí, starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček, zároveň člověk stojící v čele iniciativy STOP letišti Vodochody, dobré odpoledne i vám, pane starosto.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Přeji dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Připomínám, že posloucháte první speciál Radiožurnálu, tentokrát z Kralup nad Vltavou věnovaný případnému rozšíření Letiště Vodochody. Ty základní informace o vodochodském letišti pro vás, kteří nejste právě tady z tohoto regionu, tedy ze středních Čech, má připraveny kolegyně Petra Benešová.

Petra BENEŠOVÁ, redaktorka

——————–

Letiště ve středočeských Vodochodech by se do dvou let mělo proměnit na mezinárodní terminál s pravidelným leteckým provozem. Místní ranvej bude sloužit hlavně pro nízkonákladové a charterové přepravce. Vlastník letiště firma Penta chce na letišti, jehož rozšíření bude stát 3 miliardy korun, přepravit ročně přes 3 miliony cestujících. V průměru by se denně odbavilo 48 letounů. Firma Penta ale musí získat k výstavbě povolení od ministerstva životního prostředí, které právě posuzuje studii vlivu na životní prostředí. Jasno by mělo být do poloviny letošního roku. Proti rozšíření bojuje 16 středočeských obcí. Víc než 36 tisíc lidí se bojí hlavně nárůstu hluku z letecké dopravy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

A já jen dodám, že přilehlé obce podaly na 1600 připomínek k projednávání EIA, tedy studie dopadech na životní prostředí. O výsledku jejího projednávání by mělo ministerstvo životního prostředí rozhodnout v horizontu několika měsíců. V tuto chvíli se zdá, že je vše v rukou úředníků. S největší pravděpodobností bude realita ještě o něco zajímavější. Tak se ptám, nejdřív pana generálního ředitele Kačura, je z vašeho pohledu teď už všechno v rukou úředníků ministerstva životního prostředí?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

V rámci zákonných postupů, které jsou dané zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí, myslím si, že teď je na řadě ministerstvo životního prostředí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ta druhá otázka je úplně stejná, směřuje na pana starostu Kralup nad Vltavou Petra Holečka, je teď všechno v rukou úředníků ministerstva životního prostředí a tím je takříkajíc hotovo?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Takříkajíc hotovo není. Ale i my věříme, že ministerstvo životního prostředí bude rozhodovat korektně a s rozumem a pochopitelně máme v jejich vyjádření důvěru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Jinými slovy, ať už ten verdikt ministerstva životního prostředí k EIA bude jakýkoliv, tak vy řeknete: Ano, dobře, je to tak, ministerstvo životního prostředí rozhodlo, bereme na vědomí?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Bereme na vědomí, ale určitě, pokud ministerstvo rozhodne špatně k nám, tak se s tím určitě nesmíříme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Co to znamená, pane starosto, že se s tím nesmíříte?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

To vám tak úplně neřeknu, co s tím teď zrovna, co chcete slyšet, ale jsou určité postupy, které musíme ještě zvážit a které pochopitelně vám ještě neřeknu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane náměstku Hlaváči, obracím se na Iva Hlaváče, náměstka ministra životního prostředí, řekněte mi nějaký konkrétnější termín, kdy váš úřad rozhodne?

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Děkuji za slovo, děkuji za pozvání do této debaty. Ministerstvo životního prostředí evidentně bude často zmiňováno v této debatě a já bych chtěl začít tím, než vám odpovím, jaká je naše. Já vám odpovím, nebojte, my jsme nezávislý arbitr, který rozhoduje nikoliv na základě emocí, politických tlaků, peticí či zájmu investora, ale na základě zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Tento zákon má svá pravidla, má své procedury a své termíny. V tuto chvíli, řečeno hokejovou terminologií, jsme v první třetině zápasu. V tuto chvíli je na stole dokumentace, kterou pečlivě studujeme a máme dvě možnosti. Buď ji vrátit k dopracování,protože shledáme jako ministerstvo, že je neúplná, že nedostatečně odpovídá na otázky, které z obcí a zainteresovaných subjektů zaznívají, anebo ji pustíme takříkajíc do dalšího kola, do fáze posuzování,ale ani to neděláme my, ale nezávislý posuzovatel, který si opět vybere svůj tým a všechny části dokumentace hlukovou studii, rozptylovou studii, vliv dopravy, enviromentální rizika, chemická rizika, všechno znovu posoudí a ten nám teprve řádově od této chvíle do tří čtyř měsíců předloží své stanovisko s doporučeními, jak má naše ministerstvo v rámci platných zákonů postupovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím tomu správně, když říkáte, od této chvíle v rámci tří čtyř měsíců? Jinými slovy, pustili jste studii dále, nebudete ji vracet?

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Já doufám, že ještě bude příležitost se k tomu dostat podrobněji, protože předpokládám, že budeme hovořit o hluku, budeme hovořit o souvislostech tohoto procesu a tohoto projektu. V tuto chvíli máme dvě možnosti. Ta první, když posuneme dál proces EIA, bude končit zhruba za 4 měsíce, ta druhá, pokud vrátíme dokumentaci zpět, celý proces minimálně o dva až tři měsíce protáhne, takže když odpovím zpátky na vaši otázku, bavíme se o variantě 4 měsíce nebo 4 plus 3 měsíce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

A jaká varianta je teď na stole, ptám se na to, jestli už jste se rozhodli, jestli budete vracet zpátky k dopracování?

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Já si s dovolením toto ještě ponechám pro další kolo dotazů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já jsem se ptal, jestli mi na to odpovíte.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Já vám jistě odpovím, kvůli tomu jsem zde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane řediteli Kačure, je ve vašem zájmu, jako v podstatě v tuto chvíli zástupce investora dohodnout se s dotčenými obcemi kolem Letiště Vodochody, být s nimi ve shodě?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Samozřejmě, je to priorita, my jsme několikrát iniciovali zájem o jednání o podmínkách, jak by mohly naše vzájemné vztahy vypadat v budoucnu. Bohužel zatím jsme dostali signál jednoznačný z obcí, že dokud neukončíme tento náš projekt, dokud nestáhneme zpět náš zájem vybudovat letiště, tak není o čem jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já se ptám proto, protože může také nakrásně a teď nechci vůbec, pane náměstku, předjímat, co se bude dít se studií, ale může se také stát, že budete stát před rozhodnutím, jestli letiště rozšířit a udělat z něj jaksi veřejné mezinárodní letiště proti vůli dotčených obcí, tak i tak do toho půjdete?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Tady je možná jeden první zádrhel a to je ten, že my jsme nedeklarovali, že chceme přebudovat letiště na veřejné mezinárodní. My tvrdíme, že letiště zůstane v tom režimu, ve kterém funguje dnes, to znamená, neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já nechci utíkat od drobných nuancí terminologie, ale dobře, bude to neveřejné letiště s mezinárodní, s vnější hranicí. Půjdete toho i přes vůli dotčených obcí?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Samozřejmě my musíme najít ten správný kompromis pro to, abychom ten projekt mohli realizovat. Znamená to, každý významný projekt, dokonce dá se říct, každý i menší projekt dokáže rozpoutat odpor těch lidí, kteří se nacházejí, kteří bydlí v jeho blízkosti. Takový projekt nikdy a obzvláště v České republice nezrazujete, aby minimálně určitá skupina obyvatel nebyla proti němu. To jsou věci subjektivního posuzování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Chápu tedy vaši odpověď jako ano?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Ano, to je odpověď ano, že se budeme snažit ten projekt upravit takovým způsobem, aby vyhovoval platné české legislativě a limitům vlivu na životní prostředí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní poslankyně Kateřina Klasnová, vy jste minimálně ze svých mediálních prohlášení proti rozšíření Letiště Vodochody, abych to nazval celkem jednoduše. Co to znamená z vašeho pohledu. Měly by obce dostat větší prosto pro to, aby řekly svůj názor? Měly by dostat, řekněme, silnější pozici v celém tom procesu?

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Děkuji za tu otázku. Ono trošku je to už pláč nad rozlitým mlékem. Já jsem o tom hovořila už opakovaně. Když v roce 2006 se prodalo Aero Vodochody, tak už tehdy měl stát reagovat na dopisy dotčených obcí, které upozorňovaly na riziko vzniku tady mezinárodního letiště a na to, že je tady poměrně hustá aglomerace. 30 tisíc lidí by bylo obtěžováno hlukem, emisemi a dopravní zátěží. Tehdy vláda bez jakékoliv koncepce letecké přesto k tomu prodeji přistoupila.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní poslankyně, pojďme do současnosti.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

V tuto chvíli je to skutečně záležitost ministerstva životního prostředí a je to záležitost toho, jestli opravdu dojde k objektivnímu posouzení. Tady pan Hlaváč z ministerstva životního prostředí nás ubezpečil, že ministerstvo životního prostředí k tomu bude přistupovat objektivně, i když odpověděl tak šalamounsky, že já čekám pořád na tu jeho odpověď, jestli se to vrátí k dopracování anebo jak to nakonec dopadne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

On celkem jasně říkal, že si tu odpověď nechá pro sebe. To není moc šalamounské. Paní poslankyně, já tu svoji otázku tedy rozvinu. Já se vás ptám na to proto, když říkáte, že doufáte, že vše bude úředníky ministerstva životního prostředí a nejen jimi objektivně posouzeno, proč vy jako politička děláte prohlášení, ve kterých říkáte jsem proti rozšíření Letiště Vodochody. Moc se omluvám za to, co řeknu, ale mělo by to vůbec někoho zajímat?

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Je to deklarace politického postoje. Kdyby všichni politici mluvili jaksi vždy pravdu a mluvili pravdu i před tím prodejem toho letiště, tak podle toho by se to letiště nemohlo nikdy zrealizovat. Protože sociální demokraté říkali, že byli proti tomu, aby vzniklo mezinárodní letiště. Já jsem se mezitím podívala do těch projektů a tam těch všech šest subjektů včetně Penty, vlastně deklarovaly že chtějí, že mají ten záměr přeměnit Letiště Vodochody na mezinárodní letiště s pohybem dvou až pěti milionů cestujících ročně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní poslankyně, vy to říkáte veřejně jako politička, velice vysoce postavená politička.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Odpovím vám jinak, jistě víte, že v rámci i menších projektů bývají časté tlaky lobby na realizaci těchto projektů. Já považuji za důležité nějakým způsobem deklarovat svůj politický názor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pan poslanec Hojda, pokládáte jako politik, jako poslanec parlamentu za stejně nezbytné deklarovat svůj názor v této věci?

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Ano, já osobně se domnívám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pardon, vsunu ještě podotázku, pane poslanče, není možno to potom vnímat jako minimálně tlak na úředníky ministerstva životního prostředí?

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Já si myslím, že ne, protože každý politik musí projevit svůj názor a musí tak projevovat to, za jakým programem stojí. Jestli stojí za programem pro obyčejné lidi nebo pro kapitál pro podnikatele. To je jedna věc. Ale je zapotřebí říci jednu věc. Jsme v České republice, kde samozřejmě platí právo, platí zákony, ale chybí tady jedna věc. Chybí tady, aby jestliže většina lidí vyjádří nějakou nespokojenost nebo by se chtěla nějakým způsobem vyjádřit a protestovat proti zákonům, které jim ztíží život, tak prakticky nemají možnost. Některé stavy už programově třeba neustále blokují, aby bylo přijato všeobecné referendum. Pouze se dostáváme k tomu, že se vyhlašují referenda jen ke speciálním otázkám. Já myslím, že bychom se měli postupně dostat do situace, abychom měli stejnou možnost, jakou mají například Švýcaři. Jestliže prostě. Je to velice důležitá věc, protože já souhlasím, to je zapotřebí říci jednu věc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To je debata, kterou vy povedete ve sněmovně, když to všechno dobře půjde a bude to v horizontu několika měsíců.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Je zapotřebí říci jednu věc, že jestliže investor splní všechny náležitosti, a tady se trošku divím vyjádření ministerstva životního prostředí, že možná oddálí o 2 měsíce. Jestliže by investor předložil projekt se všemi náležitostmi, tak proč by mělo ministerstvo oddalovat rozhodnutí? Jestliže tam chybí náležitosti, je to naprosto v pořádku, ať se vrátí na dopracování, ale rozhodně to nevyřeší ten problém lidí, že tady to letiště bude. Protože investor předpokládá, že splní všechny náležitosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Vy jste tady zpochybňoval to, co říkal náměstek Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí tu distanci 4 anebo 7 měsíců. Pane náměstku, zkuste to vysvětlit panu poslanci Hojdovi.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Já jsem se přeci jen chtěl toto sdělení nechat na později, protože jsem se domníval,že budeme přeci jen debatovat některé zásadní části té dokumentace, jako je například hluková studie, nicméně první teze je svého druhu fantastické, že po 20 letech máme takovou kvalitu demokracie, že můžeme veřejně debatovat o těchto věcech až dokonce ve vší úctě k panu poslanci, že poslanci komunistické strany se domáhají občanských práv. Já jsem za to velmi rád. Věřte, že EIA na Letiště Vodochody není zdaleka jedinou problematickou EIA v České republice a že občanské výhrady provázejí desítky takovýchto projektů. Teď k tomu, co chci říct zásadního. My jsme za posledních několik dní velmi detailně studovali předloženou dokumentaci. Přestože ji předložili jedni z nejlepších odborníků na zpracování EIA v České republice, shledáváme minimálně 4 okruhy, které budou muset z našeho názoru, podle našeho názoru být dopracovány ve smyslu dopřesnění stávající dokumentace. Byl-li jsem tázán takto adresně, odpovídám adresně, že jde především o záležitosti v hlukové studii a to jsou varianty leteckých tras. Je to záležitost konsekvencí vyhlášení ochranné hlukové zóny kolem letiště a souvisejícím hlukovým monitoringem. Je to otázka řeknu garance nepřekročitelnosti 35 tisíc pohybů na letišti v případě realizace tohoto projektu, stejně tak neporušování nočního klidu, když to řeknu velmi lidově, respektive toho, že opravdu nebude noční provoz na letišti. A za čtvrté a je to věc, která je velmi aktuální, je to dopravní návaznost na D 8 i ve vztahu k nově předložené superkoncepci ministerstva dopravy. Jinými slovy, naše ministerstvo je v tuto chvíli připraveno doporučit vrátit dokumentaci k dopracování a zhruba za dva tři měsíce opakovat znovu debatu nad dopracovanou dokumentací. Znovu tím říkám, tím nepředjímám kvalitu či nekvalitu dokumentace, ale domnívám se, že otázky, které jste vy zde v sále obce, petiční aktivity vznesly, vyžadují dopřesnění minimálně v těchto 4 okruzích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane náměstku, jen poznámka k auditoriu. Byl bych opravdu moc rád, kdyby pískání a další projevy byly ponechány třeba na fotbalové utkání. Měl jsem pocit, že by tato debata mohla mít o něco jiné kvality. Děkuju pěkně. Pane řediteli, Martin Kačur, ředitel Letiště Vodochody. Vy jste o tom věděl, předpokládám.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Ne, já to slyším tady poprvé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

A jaká to je zpráva pro vás?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Tak úplně není ta nejlepší, kterou jsme očekávali, ale samozřejmě snažím si ze všech věcí vzít aspoň něco dobrého a to co jsem slyšel tady ve slovech pana náměstka je to, že tedy dokumentace není tak špatná, jak se nám snaží někteří nutit a pokud je třeba ji dopracovat v rámci některých informací, tak samozřejmě jsme připraveni tak učinit a tu dokumentaci v co nejkratší době dopracovat, doplnit o ty věci, které budou zapotřebí a opět předložit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. Považujete to, co teď tady bylo řečeno ze strany zástupce ministerstva životního prostředí, že tam jsou minimálně 4 oblasti, které jeho úředníci považují za vhodné dopracování, za potvrzení vašeho pohledu na věc?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Zcela určitě a já doufám, že ministerstvo životního prostředí tam těch oblastí najde ještě víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To vám ty čtyři nestačí? Když jsem četl vaši argumentaci, tak tyto čtyři byly i ve vaší argumentaci zmiňovány?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Tam byly zmiňovány nejen tyto čtyři, ale bylo jich tam zmiňováno daleko více. Byla tam zmiňována záležitost bezpečnosti, byla tam záležitost dopravy, která nás tady v regionu ohrozí a samozřejmě i třeba záležitost ochrany přírody, konkrétně migrace havranů, kavek a tak dále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To je mimochodem zajímavý moment, který možná někomu, kdo nemá úplný vhled do letecké problematiky a do problematiky okolního životního prostředí, může připadat zajímavý. Faktem zůstává, pane řediteli Kačure, že v Kralupech nad Vltavou sídlí zhruba 110 tisícová kolonie havranů, kteří migrují právě skrze letecké trasy, které vedou z nebo do vodochodského letiště do Prahy. Tam a zpátky každý den, na to máte připraveno jaksi něco, aby nedocházelo ke kolizím startujících či přistávajících letadel s těmito ptáky?

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Samozřejmě problematika biologické ochrany letišť se netýká jenom nás je to problém každého letiště v České republice nenacházíme se ve vzduchoprázdnu. Ta problematika se řeší tím, že dochází k plašení ptáků, migrujících ptáků nebo přelétávajících ptáků pomocí cvičených dravců a tato metoda ochrany leteckého provozu se jeví odborníky jako dostatečná pro přijatelnou míru bezpečnosti provozu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

O slovo se hlásí ještě pan poslanec Pavel Hojda.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Já při nejlepší vůli k panu náměstku Hlaváčovi, jsem členem Komunistické strany Čech a Moravy, po roce 1990. Ctíme a naplňujeme všechny principy demokracie a poznámky, že jaksi buďme rádi, ano my jsme rádi, že je možné se shromažďovat, že je možné protestovat. Čili ta poznámka vůči mě byla naprosto nepatřičná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

K Vodochodům další poznámka nesměřuje, pane poslanče.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Co se týče Vodochodů, tak znovu musím potvrdit, pokud investor splní všechny podmínky a já předpokládám, že splní, tak bohužel občané nemají šanci se nějakým způsobem bránit kromě protestů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní poslankyně Klasnová.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Tak já jsem se hlásila k tomu, co tu bylo řečeno a to se týká té kolonie havranů. Ano, je to samozřejmě problém jiných letišť a ne asi u každého letiště je největší kolonie havranů, tady těch 110 tisíc havranů, já jsem sice teoložka, ale podle ornitologů je až 18 milionů přeletů těch havranů, takže si myslím, že pár dravců rozhodně tuto situaci nemůže řešit a je tady také problém chráněného druhu kafky obecné, která je chráněna, kterou by plašit jste vůbec neměli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Reakce Martina Kačura, generálního ředitele Vodochody.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Provozovatel letiště má ze zákona povinnost provést taková účinná opatření, aby dokázal ochránit letecký provoz před ptáky, takže v podstatě my tuto povinnost máme danou zákonem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Jestli dovolíte, mikrofon si klidně nechte, pojďme k jedné z těch výhrad, které zmiňoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, a to je otázka hlukové zóny. To znamená i toho, co vám minimálně těch 16 dotčených obcí jaksi v nejbližším okolí Letiště Vodochody vyčítají, že není zcela vyřešeno. Ta otázka zní: Ve chvíli, kdy například mezinárodní Letiště Ruzyně má kolem sebe obdélníkovou hlukovou zónu, tak jak by vypadala  hluková zóna kolem Letiště Vodochody v té vaší variantě a co by to znamenalo pro obce, které by v ní byly?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Ta ochranná zóna není obdélníková. Ta má určitý tvar, který svým způsobem kopíruje hlukový dopad z provozu letiště na to okolí. U nás opět je to určitá křivka, která kopíruje hlukovou zátěž, která se blíží limitním hodnotám a podle toho to pásmo bude vytvořené. Otázkou je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ta otázka tam stále trvá. Které obce by do tohoto pásma spadaly?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Do toho pásma by spadaly v zásadě tři obce, to je Bášť, Panenské Břežany a Dolany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Co by to pro ně znamenalo?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Pardon, jižní část Zlončic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Jenom podotýkám, jakékoliv podoteky z publika, které nejsou řečeny do mikrofonu nejsou slyšet do vysílání. Je mi líto. Pane řediteli, co by to znamenalo pro ty obce?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Pro ty obce by to neznamenalo nic, a to z toho důvodu, že my jak provozovatel letiště nemáme ze zákona možnost překračovat hlukové limity. To znamená, toto pásmo by bylo vedeno jako pásmo takzvané výstražné pro kohokoliv, kdo v daném území chce investovat, pořídit si nemovitost nebo něco podobného a bude ho upozorňovat, že v této oblasti se nachází zvýšený letecký provoz, aby toto bral v potaz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Podílel by se provozovatel letiště nebo samotné letiště na nějakých opravách či výměnách oken protihlukové izolace a tak dále v tomto hlukovém pásmu?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Toto jsou otázky, které souvisí nějakým způsobem s dohodou toho, jaké budou nastaveny vzájemné vztahy mezi obcemi, které do toho pásma spadají a mezi provozovatelem letiště. Já jsem na tu debatu připravený, a pokud toto bude nějakým způsobem zájem, tak samozřejmě se můžeme bavit i o takovýchto kompenzačních opatřeních.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. Chápu Kralupy nad Vltavou by nespadaly do této eventuální hlukové zóny, ale přesto. Uklidňuje vás to, co slyšíte od pana ředitele Kačura?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Samozřejmě mě to neuklidňuje, protože my jsme si nechali udělat oponentní studii. Samozřejmě tam, kde je napsáno, že by hluk nepřekračoval daný limit, tak je to měření většinou průměrné. To znamená, v naší oponentní studii samozřejmě dáno to, že při větším počtu startujících letadel při určité změně třeba i povětří a tak dále, může docházet k tomu, že se ta hluková bariéra překročí. To znamená, není to třeba těch 58, ale může to být klidně i 90. To je první věc. A druhá věc, pochopitelně obce, které leží přímo u toho letiště, tak s tímto nemohou být spokojeny, protože pan ředitel tady tak jako naznačil, že pokud ta obec s tím bude spolupracovat, tak to bude dobře, že jim tam udělají ta okna nebo protihlukové bariéry, ale pokud nebudou, tak to asi neudělají. Ale já bych chtěl říct, pane redaktore.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já jsem toto neslyšel úplně, pane starosto, abychom byli úplně korektní.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Tak buďme korektní, on říkal podle toho, jak budou obce spolupracovat. To jako řekl pan ředitel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pardon, pane starosto nezapomeňte řeč, Martin Kačur.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Samozřejmě toto jsem neřekl, řekl jsem, že to je předmětem případných jednání protože samozřejmě i tyto vztahy, pokud si vezmeme Letiště Ruzyně, tak jsou nějakým způsobem na dohodě mezi letištěm, mezi provozovatelem letiště a mezi obcemi, které v okolí jsou. Letiště Ruzyně toto provádí z toho důvodu, že v daných místech překračuje určité limity hluku určité parametry. My jsme v jiné pozici. My nejsme letištěm, které má více než 50 tisíc pohybů za rok a my nemůžeme překračovat hygienické limity. To znamená, veškerý náš provoz, pokud tady bude realizovaný, musí být s dodržením platných hygienických limitů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ještě jedna poznámka Petra Holečka, kterou jste neřekl. Pak bude mluvit Kateřina Klasnová a pak Ivo Hlaváč.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Já jsem tady chtěl jenom říct. Vy jste se mě ptal, nebo položil jste otázku, že Kralup se to týkat nebude, že se to bude týkat jenom vyjmenovaných obcí. Já bych chtěl říct jenom to, co tady doposud nepadlo. Pan poslanec Hojda říkal, že pokud investor splní projekt se všemi náležitostmi, tak vás přímo cituji, pak by to samozřejmě nebyl žádný problém to povolit a mluvilo se tady o referendu. Já chci říct to, že 11 obcí tady v regionu vyslovilo zásadní nesouhlas se stavbou letiště. 11 obcí, to znamená referendum je to, co by mělo politiky zavázat k tomuto. My jsme tady před parlamentními volbami měli politiky všech politických stran včetně komunistické strany, Strany zelených, kteří se ani do parlamentu nedostali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pardon, pane starosto, rozumím tomu správně, že my se tady bavíme čistě o úřednickém postupu, do kterého by politici neměli strkat nos?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Máte úplně pravdu. Ale na druhou stranu jako, proč jsme ty politiky volili? Jsou určité situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Mě se ptejte.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

No, vidíte. Jsou určité situace, kdy by ti politici měli ať už přehodnotit zákony, ať už přehodnotit určité věci,které vedou k vyjádření obyvatel a měli by na toto dát určitý důraz.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Já bych možná ještě reagovala na pana Kačura. Jinými slovy to co řekl, to co se týká těch obcí a rozšíření těch hlukových pásem, to znamená, v podstatě stop stav pro rozvoj těchto obcím. Protože si nedovedu představit někoho, že by si tady chtěl stavět domeček. Bude to prostě stop stav pro dané obce. A další věcí je, ten hluk je samozřejmě hluk kumulativní a to právě se v té studii EIA neřeší. To znamená, jedna věc je hluk z Letiště Vodochody, další věc je samozřejmě hluk i z Letiště Ruzyně a samozřejmě hluk z dopravy, takže říkám ten vliv toho hluku právě bude daleko větší, než jaký se může v té studii zdát.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Já ještě jen technickou poznámku k těm kompenzacím případným. To samozřejmě není pouze na dohodě investora a obcí. To je součástí posudku a ve velké části vydávaných EIA v České republice jsou kompenzace investora vůči dotčeným orgánům, obcím, běžnou součástí, to znamená, je to i tak, že my jako ministerstvo životního prostředí předepisujeme povinné kompenzace v případě konkrétních projektů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To mluvíme o něčem, co zdaleka ještě není vidět.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

To v tuto chvíli  není na stole, ale patří to a jsou to pravidla hry. Co se týče petičních aktivit a podobně já opravdu tomu rozumím, vnímám je, pečlivě je čteme. I z tohoto důvodu otázky, které vznášíte, studujeme a je to ten důvod mimo jiné pro který vrátíme dokumentaci k dopřesnění. Nicméně petiční aktivita není zákonný parametr vlivu na životní prostředí. My nemůžeme na základě aktivit obcí tohoto typu přizpůsobovat tam či oním směrem samotné posuzování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ještě paní místopředsedkyně Klasnová použila termín kumulativní hluk, který není v té studii EIA zmiňován.

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Nevím, co paní poslankyně měla na mysli. Hluková studie má svá pravidla. Hodnotí se takzvaná ekvivalentní hladina atmosférického tlaku, která je ekvivaletním vyjádřením hluku za určité období a to období trvá půl roku. Měří se hlukové pozadí, započítává se do toho hluk veškeré související dopravy, veškerého provozu a tak dále a do toho provoz, který na tom letišti letový provoz bude probíhat. Toto výsledné číslo, které je samozřejmě průměrem za měřené období,ale takto to předepisuje zákon, takto to předepisují vyhlášky v oblasti ochrany veřejného zdraví, je číslem, které vychází a které v tuto chvíli je součástí dokumentace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Krátká poznámka pana poslance Hojdy.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Krátce. Tady bylo řečeno, proto jsme si volili politiky. Problém je v tom, že část politické scény chce, aby případné referendum mělo vliv na rozhodnutí i orgánů a část politické scény to nechce. A jen aby tady nevyznělo, že já jsem nepřítelem, letišť. Mně naopak velmi mrzí, že se dostáváme do situace, že celá řada letišť, která slouží ke sportovním účelům, ale i k individuální dopravě, která se u nás nesmírně rozvíjí, je naopak rušena a nikdy už nebudou takovéto prostory nahrazeny. Naopak jsou to letiště, kde se používají letadla, která jsou už odhlučněná a v podstatě dělají stejný hluk jako osobní automobily, takže to je problém, že se tady bez problémů buduje velké letiště, se kterým nesouhlasí obyvatelé okolo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane poslanče, ještě se nebuduje, aspoň co jsem si všiml.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Tak bude budovat zřejmě s největší pravděpodobností. Já jim rozumím a naopak likvidujeme letiště, která budeme potřebovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To byl vizionářský pohled do budoucnosti za 7 měsíců, což s největší pravděpodobností se bude budovat, vy jste říkal?

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Ano, já se domnívám, že to tak bude. Protože jestliže Penta investovala nějaké peníze do svého projektu, tak udělá všechno pro to, aby splnila zákonné podmínky. O tom jsem přesvědčen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Znovu opakuji, byl bych moc rád, kdybychom udrželi tu debatu v nějaké hladině slušnosti. Bavíme se to je pro vás, kteří nejste přímo tady v kulturním domě v Kralupech nad Vltavou. Bavíme se o případném rozšíření Letiště Vodochody. Dostali jsme se do části, která bude věnovaná zejména dotazům vás posluchačů. Jednak ty, které přišly na mailové adresy nebo vůbec na dotazy webu Radiožurnálu. Já znovu připomenu, že video přenos celé této debaty jak on-line tak v záznamu můžete sledovat na webu zpravy.rozhlas.cz. Mám tady opravdu nepřeberné množství dotazů, které jste vy tady v Kulturním domě Vltava napsali a vůbec nevím, kde začít, protože je jich opravdu nečekaně mnoho, jenom připomínám, že máte možnost dotazy klást přímo z publika, jsou tady k dispozici mikrofony. Stačí se přihlásit, dotaz položit a bude to o něco zajímavější než ty psané dotazy. Vybírám první z Chvatěrub se ptá pan Václav Vidím: Bude Penta ochotna odškodnit případně odkoupit zasažené nemovitosti a občany tedy případně odškodnit? Jediný zástupce investiční společnosti Penta, byť potažmo Martin Kačur, ředitel letiště Vodochody.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Pokud budou objekty zasažené takovým způsobem, že budou neobyvatelné, tak nic jiného nebudeme moci ani dělat. Pokud budeme splňovat hygienické limity dané zákony nebo jiné limity, tak nevidím důvod, proč by toto bylo uskutečněno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ještě další dotaz, ten je od Tomáše Honse, pokud dobře čtu: Jak by se vyřešila infrastruktura silnic k Letišti Aero Vodochody a jaký dopad by to mělo na již špatnou plynulost provozu během dne, zejména v Kralupech nad Vltavou, pane řediteli Kačuro.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Špatná dopravní situace v tomto regionu v této části Středočeského kraje je všeobecně známá. My jsme do dokumentace na výstavbu Letiště Vodochody dopracovali i napojení Letiště Vodochody na dálnici D 8, které hodláme zrealizovat, co se týče dopravní situace v Kralupech, tak dopravní situace v Kralupech je kritická už i nyní. Každopádně provoz, který očekáváme, že bude spojený s Letištěm Vodochody, bude směřovat přímo do Prahy. To znamená dopad na provoz, který by byl tady v Kralupech, by byl minimální. Nepředpokládáme to, co někdo zmiňuje, že by cestující od nás se přepravovali na Ruzyni kvůli tomu, aby transferovali. Nízkonákladová letecká doprava je dopravou z bodu do bodu a ti cestující budou směřovat do Prahy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Poznámka starosty Kralup nad Vltavou pana Holečka.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Já bych tady k tomu názoru chtěl trošku oponovat, protože my se domníváme, že mezi Letištěm Ruzyně a mezi plánovaným Letištěm Vodochody samozřejmě bude čilá doprava automobilová a pokud si tedy cestující rozmyslí, jestli pojede z Ruzyně do Vodochod přes Prahu, anebo přes Kralupy, protože mezi těmito body není přes řeku Vltavu jiný v současné době silniční most, tak vždycky dá přednost tomu přes Kralupy, protože si řekne Praha bude ucpaná. Takže my se domníváme, že Kralupy a okolí to právě tato automobilová doprava zasáhne nesmírně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane starosto Holečku a nejen na vás je ten dotaz. Píše Ladislav Zámečník a pak bude hned dotaz z publika a píše: Nezdá se zúčastněným, že v době krize a racionalizace jsou nová pracovní místa důležitější než lokální sobectví? Pardon pro naše posluchače i po celé České republice, podotýkám, že v plánech Letiště Vodochody je psáno, že by to měl celý ten plán generovat něco přes 500 pracovních míst, pokud to uvádím správně.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Pro vysvětlení, předpokládáme zhruba 3 tisíce vygenerovaných pracovních míst. Z toho 500 pracovních míst předpokládám, že vytvoříme jen my jako provozovatel letiště.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Já bych oponoval názoru posluchače tím, že řeknu přesná čísla. Kralupy nad Vltavou mají v současné době k 31.12. 6,9 % nezaměstnaných. Středočeský kraj má 7,7 a okres Praha-východ, kde tedy letiště Vodochody by mělo být, má 4,2 % a patříme k nejméně, k oblastem, které mají nejmenší nezaměstnanost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Není potřeba další generování pracovních míst?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Myslíme si, že pokud se bude jednat o místa odborníků, letiště si je obsadí stejně mimo náš region a druhá místa, která budou, to budou místa, která budou spíše zaujímat lidé, kteří budou konat, řekl bych práci nekvalifikovanou a ty si může Penta přivézt z ciziny.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Drobnou připomínku na vysvětlení. Samozřejmě ty hry s procentama jsou krásné. Středočeský kraj je opravdu jak s krajem, který má z hlediska procent poměrně nízkou nezaměstnanost. Každopádně, když se podíváte na absolutní čísla, tak to je třetí možná čtvrtý nejhorší kraj, co se týče nezaměstnanosti v České republice.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Já bych k tomu chtěl dodat, kdyby se 3 tisíce pracovních míst vytvořilo na Chebsku a Karlovarsku, tak by byli všichni šťastní. Problém je, že doopravdy zde žijí lidé, není tady taková nezaměstnanost a navíc ty, které to zasáhne, tak ti touží nejvíc po tom klidu. Čili to je problém tohoto letiště, které tady má vzniknout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane poslanče díky, dotaz z publika, tady v první řadě. Představte se nám.

posluchač

——————–

Handych, Kralupy. Já jezdím často kolem letiště a vždycky když pozoruju hejna havranů, do kterých chce Penta pouštět jedno letadlo za druhým, tak si říkám, to je taková ruská ruleta, až jim ty letadla začnou padat. Navíc, když jsem se  koukal do té EIA studie, tak některé ty letecké okruhy se otáčí přímo nad Kaučukem. I pro posluchače mimo Kralupy tady u nás je vlastně jedna z největších chemiček v zemi. Je tady rafinérie ropy a ty sklady chemikálií, kolem kterých ony se otáčejí, tak to jsou vlastně jedny z nejnebezpečnějších skladišť, takže já se chci zeptat, pane Kačura, proč proboha nepostaví to letiště někde, kde nebude tak nebezpečné, to za prvé, ale za druhé kde nebude lidem tolik vadit, vždyť tady bylo 11 referend, které to letiště odmítly. Proč si proboha nejdřív nenajdete nějaké místo, které bude pro letiště vhodné a nestavíte tam?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Díky za váš dotaz. Mikrofon si vezme kolegyně. Martin Kačur, ředitel Vodochod.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Já už jsem to zmiňoval na začátku. V České republice nepostavíte žádný projekt bez toho, aby prostě někdo z okolí proti němu protestoval. Takové místo v České republice není. Druhá strana je to letiště není něco, co sem přiletí z Marsu, to letiště tady 50 let existuje, 50 let funguje. Vyrobilo se v Aero přes 6 tisíc stíhaček, jednomtorových stíhaček, které se tady úspěšně otestovaly, odzkoušely, kdy hlukové zatížení bylo daleko vyšší, daleko znatelnější. Letiště jako takové je dlouhodobě zakotveno v územních plánech jednotlivých obcí. To znamená, každý věděl o tom, že to letiště tady je. Dokonce i v územním plánu vyššího územního celku pražského regionu je v okolí letiště určitá zóna, která říká: Pozor, je tady provoz letiště, je tady zvýšený hluk z provozu letiště. To není nic, co by se tady objevilo a nikdo o tom nevěděl.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Já bych jenom ráda uvedla na pravou míru, že v 50-tých letech tady to letiště bylo vybudováno jako tovární letiště a i když tady za dob minulých zkoušela letadla a stíhačky, tak bylo maximálně 2 tisíce pohybů za rok, teď jich plánujete 35 tisíc, tak jenom na dokreslené této situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Další dotaz tady z publika přímo v Kralupech nad Vltavou. Prosím.

posluchač

——————–

Já se jmenuji Utěkal, předseda občanského sdružení z Báště. Mám dotaz na vás, pane Veselovský, jestli je Český rozhlas ochoten realizovat nějaký pořad, ve kterém by dal prostor k vyjádření odpůrcům letiště, aby mohli  prezentovat svoje argumenty, zatím všechno probíhá tak, že jsou pořady, kde na jedné straně vystupují zástupci Penty, to znamená majitelé letiště a ti přednáší své argumenty a na druhé straně není nikdo. A takovýto pořad jako je dneska, jenomže někdo chce letiště a někdo ho nechce. Ale argumenty, které my máme a kterých je spousta, které jsme například uplatnili v té EIA, nikdo neslyší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já vám rozumím. Velice pečlivě  bych si stál za názorem, že všechny pořady publicisticky Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byly vyvážené a byly slyšet obě strany sporu.

posluchač

——————–

Ale naše argumenty neslyšel nikdy nikdo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Znovu podotýkám, že rozhlas se řídí svým etickým novinářským kodexem, který přikazuje jaksi vyváženost novinářskou, které zatím si stojím, které jsme dodrželi. Jste teď tady v tomto pořadu. Myslím, že tady je vyváženost. Ne?  není tady vyváženost, tak dobře. Tak další dotaz z publika, máte slovo.

posluchač

——————–

Dobrý večer, Holík, starosta obce Panenské Břežany. Já jsem shodou okolností před rokem, přesně před rokem, možná týden tam zpátky, měl ostrou diskusi s panem poslancem Hojdou na Radiožurnálu napřímo na telefon. Já se opět ptám, protože jsem to poslouchal v rádiu, já jsem byl na demonstraci v Praze proti zvýšení hluku, tak jsem přijel pozdě. Omlouvám se, já jsem se chtěl zeptat pana poslance Hojdy, který už tenkrát říkal, že Penta už investovala hrozně moc peněz a že by bylo dobrý, kdybychom se dohodli a to letiště vzniklo. Na tom vysílání to popřel. Dneska mluvil na dvě strany, ale nakonec je vizionář, jak jste říkal, v rádiu, já to slyšel v autě, pane Veselovský, že bude vidět, že je přesvědčen, že to letiště vznikne, na tom, kde zasedala rada, podvýbor hospodářský v parlamentu na Letišti Vodochody jsem byl přítomen, a nepodal jsem mu otázku: Pane poslanče, vy jako člen komunistické strany, která vždycky podnikatel byl pro ní živnostník zločinec, sebrali jste jim všechno, zavřeli jste je. Občas jste někoho popravili, tak najednou jste říkal před rokem, že podporujete, že musíte podporovat soukromé podnikání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane starosto, k čemu směřujete tím dotazem, řekněte mi ten dotaz?

posluchač

——————–

Jestli mají jiný marxismus-leninismus, že mohou najednou podporovat soukromé podnikání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

A to bude nějak výrazně důležité pro to, jestli Letiště Vodochody bude stát nebo ne?

posluchač

——————–

To je výrazně důležité, protože by zase jedna strana ubyla.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Vracíme se zase k ideologii a demagogii. Já jsem členem KSČM, s tím co se dělo před rokem 1989 nemám nic společného, nikdy jsem neměl žádnou funkci. Pracoval jsem jako každý jiný a myslím, že jsem pracoval poctivě. To, že jsem byl zvolen za KSČM si myslím, že není mně na škodu, a pokud byste si přečetl náš program, tak byste takovéto otázky nikdy nemohl pokládat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane poslanče, díky. Pan Novák napsal dotaz tady v předsálí a ptá se: Není lepší pro obce vyjednávat kompenzace už nyní, i když s rozvojem letiště nesouhlasím. To je dotaz na vás, myslím, pane starosto Petře Holečku.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Je pravda, že tyto otázky občas dostáváme. Já i ostatní starostové, ale když si člověk srovná v hlavě, proč v této oblasti žije, proč žije ve městě, proč žije tady v obci v okolí, tak my tento kompromis nebereme. My tady chceme žít bez letiště, a proto i naše vyjádření k EIA i naše veškerá veřejná vyjádření jsou ta, že mezinárodní letiště ve Vodochodech nechceme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Já tomu, pane starosto rozumím, že to je řekněme, absolutní limit toho vašeho konání. Na druhou stranu není vyloučeno, že nakonec tak jak říká a odhaduje pan poslanec Hojda, nakonec ten plán Penty, bude jaksi realizován. Nebude posléze chybou, možná i vaši voliči to tak může být hodnoceno, že jste prostě nevyjednali předem nějaké opravdu silné podmínky například ve formě finančních kompenzací.

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Finanční kompenzace, pane redaktora, nenahradí zdravý vzduch a ticho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Další dotaz, tady ze druhé řady, děkuji.

posluchačka

——————–

Dobrý den já jsem Veronika Vrecinová, jsem senátor tady za tento volební obvod. A již dlouho se o toto plánované rozšíření letiště zajímám. V současné době, možná maličko odbočím probíhá také jednání na ministerstvu zdravotnictví. Dnes tam také byla demonstrace proti plánovanému zvyšování zvukových, hlukových limitů. Měla jsem jednání na ministerstvu zdravotnictví a dozvěděla jsem se, že vlastně toto plánované zvýšení je na objednávku nebo na žádost pana ministra dopravy, pana ministra Bárty za Věci veřejné. Pokud by k tomuto plánovanému zvýšení limitů došlo, tak jsem přesvědčená, že by to značně usnadnilo situaci investorovi,tak mám možná takový dotaz, protože i jsem se dozvěděla, že tady není potřeba zvyšovat tyto limity plošně, dalo by se to vždy řešit nějakými výjimkami, takže se ptám, spíše možná paní poslankyně Klasnové, jestli by nám v této věci nemohla pomoci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Omlouvám se, paní senátorko. Vy jste to slyšela přímo od ministra zdravotnictví, to že to pochází z ministerstva dopravy?

posluchačka

——————–

Ne, já jsem o tom mluvila se zástupkyní pana Víta, hlavního hygienika.

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Já budu určitě reagovat. Vyhláška se týká skutečně ministerstva zdravotnictví, vyhlašuje ji ministerstvo zdravotnictví. K tomu, že na tom mělo zájem ministerstvo dopravy řeknu toto. Už v roce 2009, tedy předtím, než jsme jaksi se dostali na resort nebo získali jsme resort ministerstva dopravy jako Věci veřejné, tak už byly iniciovány schůzky ministra dopravy s ministerstvem zdravotnictví a jednalo se, teď vás upozorním, že pokud ta vyhláška vstoupí v platnost, tak ten hluk se týká pouze hluku z pozemních komunikací a drah. Zároveň se jedná pouze o hluk venkovní. To znamená, netýká se to v žádném případě hluku z letecké dopravy ani hluku z nějakých stacionárních zdrojů. Toto mám přímo z ministerstva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní poslankyně, znamená to, že pan starosta Holík demonstroval dneska zbytečně?

Kateřina KLASNOVÁ, místopředsedkyně PS PČR, poslankyně Věcí veřejných za Středočeský kraj

——————–

Jestli pan starosta Holík demonstroval proti hluku i jaksi z automobilové dopravy, tady z těch komunikací a z železnice tak demonstroval správně. Ovšem říkám, tento projekt na Letiště Vodochody, protože se to netýká hluku z letecké dopravy a říkám pouze hluku venkovního, se to skutečně netýká a mám to přímo černé na bílém z ministerstva zdravotnictví. Byla jsem osobně za panem ministrem zdravotnictví, panem ministrem Hegerem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Paní senátorko, je to pro vás dostatečná odpověď. Jestli si ještě na chvilku vezmete mikrofon, děkuji pěkně.

posluchačka

——————–

Já o téhle věci, protože jsme to řešili i tady na tom setkání se starosty, já se toho účastním pravidelně těch schůzek. Za prvé tam je i vlastně bude zvýšená doprava kolem, v případě že k tomu rozšíření dojde. To znamená, já si myslím, že tu situaci nám to značně, značně zkomplikuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Tak paní senátorka, poznámka poslance Hojdy, poslance za KSČM.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

K té pozemní dopravě bych chtěl jenom dodat, že doopravdy by bylo nesmírně nákladné, pokud by se měly zajišťovat hluková opatření právě na dálnicích, rychlostních silnicích, kde je to prakticky finančně nedostupné, proto se navrhuje zvýšení limitů, ale existují ještě další možnosti, existují dokonce kryty vozovek, které snižují hluk až o 5 decibelů a já se domnívám, že věřím tomu, že nakonec se dostaneme k tomu, že tyto kryty vozovek se budou daleko více používat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím tomu správně, že ve chvíli, kdy bude venkovní limit na hluk generovaný například pozemní dopravou, že neříkáte, tím, že je to selektivně uplatňováno například na D8, ale už ne na přivaděč z Vodochod k D8?

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Ty hlukové limity samozřejmě platí nejen pro rychlostní silnice, ale i pro ty přivaděče.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To je možná ta obava, o které paní senátorka mluvila.

Pavel HOJDA, poslanec KSČM, předseda sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

——————–

Znovu bych chtěl říci, že existují už dneska technologie, které dokážou aniž by se dělaly další zábrany protihlukové, stěny a tak dále, které dokážou až o 5 někdy i více decibelů snížit hluk a zatížení hlukové. A jde jen o to, aby se to co nejrychleji realizovalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí, může se toto, a teď po vás nechci, jestli to tak opravdu bude nebo ne. To je varianta. Může se toto objevit v doporučení úředníků ministerstva životního prostředí, aby bylo použito například na těch příjezdových komunikacích dálnici?

Ivo HLAVÁČ, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí

——————–

Tak ta varianta v tuto chvíli už v dokumentaci obsažena je. Znovu říkám, my se budeme tázat po proveditelnosti té varianty. To znamená, jestli skutečně existuje investiční zámysl ministerstva dopravy do takového typu dopravní infrastruktury investovat v době, kdy to letiště má vznikat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Úplně kraťoučce, pane řediteli, ještě těsně přes 18. hodinou Martin Kačur poznámka.

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Já bych chtěl jen doplnit, že objem provozu, objem pozemní dopravy, který by byl v souvislosti s letištěm a byl by napojen na dálnici rozhodně není takový, že by atm mělo docházet k překračování hlukových limitů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

To znamená, že vy vůbec neuvažujete o tom, že by nastalo to, čeho se pravděpodobně celý sál tady obává, že ve všech zmíněných městech, kterými prochází komunikace, bude zvýšen provoz na neúnosnou míru?

Martin KAČUR, generální ředitel Letiště Vodochody

——————–

Ten nejvyšší provoz, ten největší provoz bude z Letiště Vodochody bude směřovat na to napojení na dálnici, ale i přestože to bude ten nejvyšší provoz, tak neočekáváme, že by jeho intenzita byla tak vysoká, aby mohlo docházet k překračování hygienických limitů pro pozemní provoz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Pane starosto Holečku, vy tomu nevěříte nebo věříte?

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou, iniciátor výzvy STOP letišti Vodochody

——————–

Já už jsem řekl, že tomu nevěřím. Nevěřím tomu nehledě k tomu, kde je dokumentováno, že ten přivaděč na tu dálnici bude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

——————–

Budeme se o tom s největší pravděpodobností bavit i v další půlhodině tohoto speciálu, který posloucháme z Kralup nad Vltavou, věnován případnému rozšíření Letiště Vodochody.


Radiožurnál připravil pro letošní rok sérii veřejných debat, které navazují na předvolební diskuse moderované Martinem Veselovským.

Každoměsíční Speciál Martina Veselovského se bude věnovat regionálním problémům a tématům.

Hodinový pořad spojený s veřejnou diskusí uslyší posluchači vždy živě každou poslední středu v měsíci na frekvencích Radiožurnálu a příslušných regionálních stanicích. Online videopřenos bude dostupný na zpravy.rozhlas.cz.

Rozhlasový tým odstartuje první veřejnou debatu 26. ledna v Kralupech nad Vltavou. Předmětem diskuse bude rozšíření letiště Vodochody. Přímý přenos začíná v 17 hodin na frekvencích RadiožurnáluČeského rozhlasu Region.  Debatující přivítá Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou (nám.  J.Seiferta 706) od 16.45.

Vodochody jako mezinárodní terminál?

Ministerstvo životního prostředí má do poloviny tohoto roku rozhodnout, jestli se ze středočeského Letiště Vodochody stane mezinárodní terminál. Co by se v takovém případě stalo s životním prostředím v okolí letiště? Jaký dopad by jeho rozšíření mělo na hustotu dopravy v nejbližším okolí?

Na tyto a další otázky bude hledat odpovědi Martin Veselovský během veřejné diskuse. Ve vysílání přivítá starostu Kralup nad Vltavou Petra Holečka, ředitele letiště Vodochody Martina Kačura, poslance KSČM Pavla Hojdu, poslankyni za Věci Veřejné a místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Kateřinu Klasnovou, náměstka ministra životního prostřed Iva Hlaváče.

Více informací naleznete na radiozurnal.cz.

Celý článek

výzva: HODINA HLUKU 26. 1. 2011

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 17.1.2011 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář


Vážení občané,

Ministerstvo zdravotnictví ČR nám vzkazuje, že vyřeší náš problém s hlukem zvýšením hlukových limitů ve dne z 60 na 65dB a v noci z 50 na 55 až 60 dB. Zvýšením limitů se prý ušetří miliony korun, jelikož se již nebudou muset stavět žádné protihlukové stěny a tento krok rovněž umožní dostavět snadno, rychle a hlavně levně tolik potřebné okruhy a obchvaty – samozřejmě též bez jakýchkoliv protihlukových opatření. Tímto způsobem je onen bohulibý záměr Ministerstva zdravotnictví prezentován v médiích a lidé z měst se radují, že se konečně našla schůdná cesta, která zajistí realizaci jimi vysněných obchvatů a okruhů.

Ministerstvo zdravotnictví, které – jak by se jeden mohl naivně domnívat – má bdít nad ochranou našeho zdraví, jaksi opomnělo dodat, že toto všechno se bude dít na úkor drastického a permanentního poškozování zdraví značné části obyvatel žijících kolem již postavených či plánovaných úseků silnic, dálnic a letišť.

Nyní máme na výběr dvě alternativy:

Za prvé: Pasivně přijmeme tento demagogický diktát a pasujeme se tak do pozice stáda pokorných ovcí, které budou po zbytek života trpně snášet svůj neblahý osud – bez jakékoliv další možnosti nápravy. Vzhledem k nízké atraktivitě nemovitostí v hlukem zamořených oblastech budou jistě pro většinu z nás zmraženy jakékoliv vyhlídky na přestěhování se do klidnějších končin.

Za druhé: Zvedneme hlavy a dáme viditelným způsobem najevo svůj nesouhlas s diskriminační politikou a demagogickými vizemi Ministerstva zdravotnictví a vlády.

Je to jen na nás a na každém z Vás! Pojďme a zúčastněme se DEMONSTRACE na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví, dne 26.1.2011 od 16 hod.

Pokud se nám podaří sejít se na náměstí ve větším než zanedbatelném počtu, tak budeme moci vzít svůj osud do vlastních rukou a ukázat celému národu a médiím, že nejsme ovce!!!

Pokud toto nedokážeme, tak už nám nepomůže nic a budeme si moci jen dál sami pro sebe za dunění kamionů či letadel stěžovat na nepřízeň osudu. Nejvíce to však odnesou naše děti. Jednou se nás zeptají, proč jsme neobětovali pouhou hodinu svého života na záchranu jejich budoucnosti. Už máte připravenou odpověď?

DEMONSTRACE-26-1-2011—LETAK

Platne-hlukove-limity-v-EU-2010—graf

Platne-hlukove-limity-v-EU-2010

Celý článek