Archiv článků rubriky ‘ EIA – letiště Vodochody ’

 

EIA Letiště Vodochody

Autor: SLV. Publikováno: 11.4.2016 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Po uplynutí termínu pro odvolací řízení k rozsudku Městského soudu v Praze, který vrací věc zpět ministrovi životního prostředí,  může veřejnost v mediích sledovat PR aktivity Letiště Vodochody, sugerující, že vše, pokud jde o platnost EIA, je hotovo a teď jen hurá na stavbu!

Media sice skromně, ale objektivně uvedla, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak obce kolem letiště využily možnosti právního řádu České republiky a podaly proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost. Ta „naše“ – za Dolany, Panenské Břežany a Zlončice, ke které se připojily do řízení Bášť, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy n/Vlt,  Líbeznice, Máslovice, Měšice, Postřižín a Úžice, byla podána 29/3/2016  a naši kasační stížnost dostal opět sedmý senát Nejvyššího správního soudu (Cihlářová, Hubáček, Foltas). Věc je vedena pod sp. zn. 7 As 51/2016. Náš návrh pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je formulován takto:

IV. Závěrečný návrh

Stěžovatelky navrhují, aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015, č. j. 10A 204/2014 – 197,

s e   z r u š u j e  a  věc  s e   v r a c í   tomuto soudu k dalšímu řízení.

popřípadě, pokud na základě kasační stížnosti dospěje k závěru, že lze postupovat dle

ust. § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015, č. j. 10A 204/2014 –

197,    s e    z r u š u j e.

II.  Stanovisko  Ministerstva  životního  prostředí  k  posouzení  vlivů  provedení

záměru na životní prostředí ve věci záměru „Letiště Vodochody“ ze  dne 29. 10.

2013, č. j. 71411/ENV/13, 76786/ENV/13    s e    z r u š u j e.

Webovou stránkou, kde je možné sledovat průběh řízení je: http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&pageSource=1&menu=187 s tím, že je nutné ke sledování vepsat do formuláře spisovou značku řízení: 7 As 51/2016.

Uvidíme, kolik času bude NSS potřebovat k vynesení a odůvodnění rozsudku – MS rozhodl za pár týdnů, odůvodnění sestavoval tři měsíce 🙂

Celý článek

Tisková zpráva SLV – Zrušení souhlasného stanoviska EIA pro LV

Autor: SLV. Publikováno: 13.6.2014 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | komentáře 2

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí dnes zrušilo dříve vydané stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště Vodochody. Stalo se tak po objektivním přezkoumání dokumentace vlivu záměru na životní prostředí  a procesu jejího posuzování. Na pochybení v nich opakovaně upozorňovali starostové 13 okolních obcí zastupující téměř 30 000  jejich obyvatel.  Zrušením stanoviska jim dalo ministerstvo za pravdu a prokázalo, že ochrana životního prostředí a zdraví  občanů zůstává jeho prioritou.

Petr Holeček, starosta, Kralupy nad Vltavou

Celý článek

MŽP zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody

Autor: SLV. Publikováno: 13.6.2014 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Praha, 13. června – Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo před několika týdny Ministerstvo životního prostředí k analýze dříve vydaného souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) projektu rozšíření Letiště Vodochody.

Tým Ministerstva životního prostředí pod vedením náměstkyně Bereniky Peštové zkoumal v posledních týdnech různé aspekty vydaného souhlasného stanoviska, které MŽP vydalo v říjnu 2013. Závažné nedostatky vydaného souhlasného stanoviska byly zjištěny u nedostatečného vypořádání připomínek v oblasti vodního hospodářství a u posouzení vlivů hlukové zátěže. Obě tyto oblasti mají zásadní dopady na životní prostředí, a proto jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska.

„Na základě zjištění o závažných vadách stanoviska, Ministerstvo životního prostředí toto stanovisko zrušilo,“ oznámila dnes náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Pokud jde o konkrétní vady, které vedly ke zrušení stanoviska, jde o zcela nedostatečné vypořádání připomínek k vyhodnocení hydrogeologické situace v oblasti a ke způsobu odvodnění letiště. Nebylo přesvědčivě a logicky vysvětleno, jak je garantováno, aby se všechna voda mohla bez problémů vsáknout nebo odtéct kanalizací a oblast nebyla zasažena podmáčením a sesuvy území nebo např. rizikem kontaminace vody vzhledem ke starým ekologickým zátěžím v místech vsaku. Nebylo ani jednoznačně prokázáno, zda vodohospodářské řešení navržené v rámci procesu EIA je technicky vůbec možné realizovat.

Z hlediska hlukové zátěže byly nesprávně vyhodnoceny hlukové limity a zcela nedostatečně bylo zohledněno, že k již nyní překračovaným limitům z dopravy na pozemních komunikacích přibude ještě hluková zátěž ze zamýšleného letiště a jaké to bude mít dopady.

Uvedená pochybení shledalo MŽP natolik závažnými vadami, že nemohlo učinit jinak než v souladu s platnou legislativou stanovisko zrušit.

K přezkoumání a zrušení stanoviska došlo v souladu s ustanovením správního řádu, konkrétně s § 156 odst. 2. a s § 98. Oznamovatel záměru, Letiště Vodochody, a. s., může proti rozhodnutí ministerstva podat tzv. rozklad (opravný prostředek proti rozhodnutí ministerstva), a to do 15 dnů od doručení usnesení o zrušení stanoviska. V případě, že tak oznamovatel učiní, bude dalším krokem rozhodnutí ministra o rozkladu, který usnesení o zrušení stanoviska potvrdí, změní nebo zruší.

Nabude-li usnesení o zrušení stanoviska právní moci, pak bez souhlasného stanoviska EIA nebude oznamovatel, Letiště Vodochody, a. s., moci pokračovat v krocích vedoucích k realizaci záměru.

Text usnesení o zrušení stanoviska najdete na stránkách MŽP: www.mzp.cz/eia pod kódem MZP257 v sekci Stanovisko.

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_140613_EIAVodochody

Celý článek

Letiště Vodochody ve studii EIA nevyřešilo většinu závažných problémů

Autor: Staněk. Publikováno: 18.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Praha, 18. 10. 2011 – Za přítomnosti několika desítek obyvatel obcí, kteří budou ohroženi, plánovaným rozšířením letiště Vodochody, předali starostové měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody kopie svých připomínek hejtmanovi Davidu Rathovi a následně Ministerstvu životního prostředí ČR. Dokumentace EIA, kterou předložila společnost Penta, pomíjí zásadní připomínky měst, obcí a občanských sdružení a většinu z nich neřeší, nebo řeší jen velmi nedostatečně. Mezi nejzávažnější přetrvávající problémy patří negativní dopady na zdraví občanů a životní prostředí.

Před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje se dnes v 10.00 shromáždilo několik desítek občanů, aby vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou letiště Vodochody a účastnili se předání připomínek a námitek proti studii EIA, jež připravilo letiště Vodochody/investiční společnosti Penta, a která závažným způsobem ignoruje negativní dopady na zdraví obyvatel a na životní prostředí.

Chtěli bychom věřit, že krajská rada naše připomínky pečlivě prostuduje a následně změní názor a bude stát za svými občany a ne proti nim,“ říká Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou.

„I třetí verze EIA přehlíží několik zásadních problémů, například součet všech negativních vlivů na životní prostředí. Též poctivě nezhodnotila negativní dopady na nejmladší část populace – děti. Ukazuje se, že letiště Vodochody/společnost Penta, věcné problémy vyřešit neumí a nedovedu si představit, jak by mohla prosadit rozšíření letiště,“ komentuje Martin Kupka, starosta obce Líbeznice.

„Vzhledem k tomu, že se společnost Penta nevypořádala s většinou zásadních připomínek měst, obcí a občanských sdružení, k rozšíření letiště Vodochody, tak nevím, co zde dále řešit. Vycházíme z odborných studií, hodnotících problematiku přetížení dopravy, nadměrného hluku, světelného hluku, dopad na životní prostředí i živočichy a mnoho dalších. Stejně jako říkájí STOP výstavbě letiště města, obce a občanská sdružení, stejné STOP dává i výbor pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje,“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

Nejzávažnější připomínky starostů měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody proti rozšíření letiště Vodochody:

Letiště Vodochody (investiční společnost Penta) nereaguje ani ve třetí verzi dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 sbírky na klíčové požadavky Ministerstva životního prostředí;

  • letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) se nepodařilo korektně vypořádat s kumulovanými a synergickými vlivy a tudíž jsou její závěry nepřesné a nepravdivé;
  • počet obyvatel dotčených rozšířením letiště Vodochody vychází v návrhu letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) pouze z počtu osob s trvalým bydlištěm, to ale neodpovídá realitě, protože v postižených lokalitách bydlí více lidí, kteří zde z jakýchkoli důvodů nepřihlásili své trvalé bydliště; tím ale neztrácejí své zákonné právo na ochranu zdraví;
  • panují velké obavy, že letiště Vodochody (investiční společnost Penta) a její záměr s letištěm může být v budoucnu pro obyvatele výraznou zátěží, či dokonce bezpečnostním rizikem;
  • z dokumentace letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) jako zpracovatele záměru rozšíření letiště Vodochody vyplývá, že letiště vyvolá další dopravní zátěž i pro komunikace v hlavním městě, například v ulici V Holešovičkách by se ke stávající dopravě, zvýšilo zatížení o více než 5 000 vozidel denně (osobních a nákladních automobilů, autobusů atd.) ve směru na Prahu, a to je pro všechny obyvatele dotčených lokalit, i pro všechny obyvatele středních Čech dojíždějících do Prahy nepřípustné.

Celý článek

Hejtman Rath se postavil proti obcím a veřejnosti

Autor: Staněk. Publikováno: 12.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Praha, 11. 10. 2011 – Starostové měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody chápou včerejší souhlas rady Středočeského kraje s rozšířením letiště Vodochody jako zradu na občanech a pohrdání názory obyvatel i odborníků. Na dnešní tiskové konferenci, které se účastnili Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou, Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou, Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice, Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna a Martin Kupka, starosta obce Líbeznice, zároveň představili nejzávažnější připomínky měst a obcí, které jasně demonstrují, že letiště Vodochody není možné rozšířit. Zástupci obcí také ohlásili, že 18. 10. 2011 předloží věcné námitky k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí a v kopii také hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi, aby se s nimi mohl podrobně seznámit.

„Velmi se bojíme o bezpečnost obyvatel v okolí letiště – je zde rozsáhlá chemická výroba a v EIA není scénář pro případný pád letadla! To je přeci nemyslitelné! Rada to nedomyslela, pokud vůbec myslela…,“ komentuje včerejší rozhodnutí rady Středočeského kraje, Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou.

Předseda svazu měst a obcí ČR a primátor města Kladna Dan Jiránek uvedl: „Nechápu záměr D. Ratha a Středočeského kraje odvádět pracovní příležitosti z oblasti, kde je vyšší nezaměstnanost a přinášet je tam, kde je nezaměstnanost nižší.“ Dále vysvětlil, že pro Kladno, i přilehlé obce, je letiště Ruzyně Praha jedním z významných zaměstnavatelů.

„David Rath i celá rada Středočeského kraje ignorovali opakující se doporučení výbor pro životní prostředí a zemědělství. Ten i u druhého návrhu znovu potvrdil, že záměr není přijatelný z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice sdělila: „V oblasti, kde je jedna z nejmenších nezaměstnaností v ČR, argumentuje hejtman Rath tím, že vytvoří stovky nových pracovních míst, ale to přece nelze srovnávat se skutečností, že desítky tisíc lidí budou mít vážně narušeny životní podmínky“

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice: „Postup hejtmana Ratha považuji za zradu na občanech Středočeského kraje. Pan Rath jedním dechem říká, že mají být vypořádány všechny připomínky obcí a druhým dechem povoluje rozšíření letiště. Tyto věci jdou ale zásadně proti sobě a jsou vzájemně neslučitelné.“

Nejzávažnější připomínky starostů měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody proti rozšíření letiště Vodochody:

  • Letiště Vodochody (investiční společnost Penta) nereaguje ani ve třetí verzi dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 sbírky na klíčové požadavky Ministerstva životního prostředí;
  • Letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) se nepodařilo korektně vypořádat s kumulovanými a synergickými vlivy a tudíž jsou její závěry nepřesné a nepravdivé;
  • počet obyvatel dotčených rozšířením letiště Vodochody vychází v návrhu letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) pouze z počtu osob s trvalým bydlištěm, to ale neodpovídá realitě, protože v postižených lokalitách bydlí více lidí, kteří zde z jakýchkoli důvodů nepřihlásili své trvalé bydliště; tím ale neztrácejí své zákonné právo na ochranu zdraví;
  • panují velké obavy, že letiště Vodochody (investiční společnost Penta) a její záměr s letištěm může být v budoucnu pro obyvatele výraznou zátěží, či dokonce bezpečnostním rizikem;
  • z dokumentace letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) jako zpracovatele záměru rozšíření letiště Vodochody vyplývá, že letiště vyvolá další dopravní zátěž i pro komunikace v hlavním městě, například v ulici V Holešovičkách by se ke stávající dopravě, zvýšilo zatížení o více než 5 000 vozidel denně (osobních a nákladních automobilů, autobusů atd.) ve směru na Prahu, a to je pro všechny obyvatele středních Čech dojíždějících do Prahy nepřípustné;

Celý článek

STOP letišti Vodochody: David Rath nás podrazil

Autor: Staněk. Publikováno: 11.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | 1 komentář

Souhlas kraje s rozšířením letiště Vodochody vnímáme jako podraz Davida Ratha proti lidem žijícím v okolí letiště Vodochody. D. Rath opět bohužel ukazuje, že pohrdá nejen názory lidí ve Středočeském kraji, ale i expertů, kteří vznášejí připomínky z odborného pohledu. D. Rath dokonce pohrdá i stanovisky jeho kolegů v ČSSD, neboť opakované negativní stanovisko vůči výstavbě letiště vydával Výbor pro životní prostředí a zemědělství, kde v předsednictvu jsou Ing. Dagmar Mocová (předsedkyně výboru), či JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (místopředseda výboru) oba za ČSSD.

Stanovisko D. Ratha je velmi alibistické a pramení z neznalosti aktuálních připomínek veřejnosti. Minulý a tento týden probíhají veřejné debaty k problematice letiště Vodochody, a kdyby měl D. Rath alespoň trochu zájmu o občany, své voliče, tak by věděl, že veřejnost i obce mají řadu klíčových připomínek k nově uveřejněné dokumentaci a že se záměrem letiště rozšířit nelze souhlasit.

Nechci spekulovat, jaká je asi motivace D. Ratha a nechci spekulovat, z jakých peněz bude hrazena jeho příští volební kampaň.

ČTK

Starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS) označil rozhodnutí kraje za podraz hejtmana Davida Ratha a jím vedené krajské rady. „Je to proti všem lidem, kteří v území žijí. David Rath dal najevo, že mu nezáleží na názorech Středočechů a ani na odborných názorech,“ řekl ČTK Kupka. I krajský výbor pro životní prostředí se podle něj opakovaně vyslovil negativní názor na záměr. „Vyjádření je alibistické a nechci spekulovat, jaká je skutečná motivace Davida Ratha, co je skutečně ve hře,“ doplnil Kupka. I k doplněné dokumentaci mají starostové sdružení v Iniciativě stop letišti Vodochodyřadu vážných výhrad. Hejtmanovi chtějí obce připomenout, jeho slova před volbami. „Tehdy záměr rovněž odmítal,“ uvedl Kupka

Foto: TiSKOVÁ KONFERENCE 11. 10. 2011

Celý článek

Letiště Vodochody by nejvíce ohrozilo děti

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 7.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

 

Tabulka MŠ a ZŠ v okolí letiště Vodochody

Starostové obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody požadují, aby se zpracovatel dokumentace EIA zaměřil na dopady právě na děti. „Nejmladší generace by byla hlukem ohrožena nejvíce. Větší hlukové zátěži by bylo v celém území vystaveno více než tisíc dětí v mateřských školkách a téměř 2,5 tisíce dětí v základních školách,“, říká starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček.

V místech se zvýšenou hlukovou zátěží se nachází nejméně 19 mateřských škol a nejméně 11 škol základních. Vzhledem k plánovanému času provozu by se největší zátěž soustředila právě na děti, které v dopoledních a odpoledních hodin navštěvují školy a školky.

„Dopad je o to závažnější, že právě nejmladší děti by byly rušeny hlukem z letecké dopravy i po obědě, kdy mají ve školkách spát,“ říká ředitelka mateřské školy v Dolanech Alena Klimentová.

Dokumentace předložená v rámci procesu EIA investorem zmiňuje celou řadu zdravotních rizik hluku. Cituje dokonce zahraniční studie, které prokázaly, že hluk s letecké dopravy má kvůli nepravidelným přeletům rušivější účinky. Samotná příloha č. 28 dokumentace zmiňuje například, že letecký hluk může více odvádět pozornost dětí a narušovat jejich komunikaci s učiteli. Studie nezamlčuje ani prokazatelné negativní účinky hluku z letecké dopravy na kognitivní funkce u dětí. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku ale přes všechny alarmující citace nevyvozuje pro záměr rozšíření Letiště Vodochody žádné významné závěry.

„Pokládáme za nutné, aby se zpracovatel zaměřil na zdravotní rizika záměru pro nejmladší část populace – pro děti. Ty bychom měli chránit nejvíce. V tomto případě bychom je naopak vystavili největší zátěži,“ zdůrazňuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Podle starostů musí EIA zhodnotit skutečnou zátěž děti ve školách a školkách a také mladších dětí, o které se starají rodiče doma. „Ministerstvo životního prostředí vyzvalo zpracovatele dokumentace, aby předložil další varianty záměru. Bohužel se tak znovu nestalo. Toto je další vážný důvod, aby se i tentokrát dokumentace zpracovateli vrátila k doplnění. Není možné arogantně přecházet vážné dopady na děti,“ říká Dimitrij Halkov z Dolan.

„Snažíme se s dětmi trávit co největší čas na zahradě. Nedovedu si představit, že by jejich hru každou chvíli rušil přelet letadel. Abychom se s nimi mohli domluvit, stěhovali bychom je zpět do uzavřených prostor. To je hrozná představa,“ říká ředitelka líbeznické mateřské školy Martina Podlipná.

Ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý zdůrazňuje, že dopady hlukové zátěže na děti jsou opravdu vážné: „Zvýšený hluk může nejen komplikovat naprosto klíčové učení komunikace v mateřském jazyce. Pokud se sníží rozdíl mezi hlasitostí mluvené řeči a hlukem pozadí, vede to k poruchám vnímání. Proces učení se tak znatelně prodlužuje. Zvýšený hluk u citlivých osob může navíc podporovat agresivní reakce, vycházející z nepochopení

komunikace. Další vážný efekt ověřený i v zahraničních studiích je při hlukové zátěži ztráta motivace ke kooperativními jednání,“ zdůrazňuje Martin Hollý.

Celý článek

v pátek 10.12.2010 hromadné předání připomínek k EIA

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 6.12.2010 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů


Celý článek

Informační systém EIA – Letiště Vodochody, 09.11.2010

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 9.11.2010 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | 1 komentář

ODKAZ NA STRÁNKY MŽP, KDE NALEZNETE CELOU STUDII: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP257

PŘÍLOHY: Oznámení o záměru

Vážení občané,

v případě, že máte zájem se ke studii letiště Vodochody (EIA) vyjádřit, můžete k vyplnění použít zde v příloze uložený formuláře zde:

Vzor tabulkový

Vzor – Prazdný

Vzor  – Zdravi a nemovitost

Vzor – Rodina

Vzor – Zdravi nemovitost rizika

Vaše připomínky zasílejte do 9. 12. 2010 na adresu Ministerstva Životního prostředí -odbor  posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice ,100 00

Nebo své připomínky do 7. 12. 2010 předejte místnímu Obecnímu úřadu, který vaši připomínku MŽP předá v termínu hromadného předání všech připomínek.

Vážení občané,

nebuďte ke svému životu lhostejní a připojte se k nám!!!

Iniciativa STOP LETIŠTI VODOCHODY připravuje veřejnou debatu, která se bude konat 7. prosince 2010 v KD Vltava.

Více informací sledujte zde.

Děkujeme

Celý článek