Otevřený dopis ústavním činitelům a médiím v záležitosti procesu EIA.

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 14.8.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Adresováno:

 • Mgr. Tomáš Jan Podivínský

ministr životního prostředí

Vršovická 1442, 100 10 PRAHA 10

 • Kancelář prezidenta republiky
 • Ing. Jiří Rusnok, premiér vlády ČR
 • Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
 • Předsedové poslaneckých klubů politických stran v Parlamentu ČR
 • Veřejný ochránce práv
 • ČTK
 • Veřejnoprávní televize a rozhlas
 • Transparency International
 • Protikorupční policie

 

 

Vážení ústavní činitelé, vážení zástupci médií,

 

tento otevřený dopis vznikl jako bezprostřední reakce na průběh procesu EIA záměru Letiště Vodochody, kód MZP 257. Týká se však celého systému procesů EIA obecně, zejména způsobu, jakým je v ČR aplikován.

 

 

OBECNÉ POZNÁMKY K PROCESŮM EIA

Proces EIA (Environment Impact Assesment) má sloužit k posouzení vlivu navrhovaného záměru (stavby) na životní prostředí a k zamezení jeho zhoršování. Zákonem je určeno, které stavby či záměry tomuto posuzování podléhají, teoreticky tedy nelze libovolně realizovat záměry, které mají negativní dopady.

Pod dojmem právě probíhajícího a již téměř ukončeného posuzování záměru č. MZP 257 (Letiště Vodochody) jsme však dospěli k názoru, že způsob, jaký je úředníky MŽP v procesu EIA aplikován, slouží přesně opačnému výsledku – totiž násilnému prosazení škodlivého záměru na úkor životního prostředí.

Zákonodárce vydáním zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zajisté sledoval cíl ochránit životní prostředí a veřejné zdraví před negativními vlivy. K tomu definoval řadu pravidel, postupů a formálních kroků, které mají sloužit k objektivnímu stanovení výsledných hodnot dopadů předkládaných projektů a jejich následnému posouzení. Je třeba brát v úvahu stav životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru a z jeho charakteristik pak objektivně stanovit výsledné zhoršení daného stavu.

V žádném případě neslouží zákon podle našeho názoru k tomu, aby se předem stanovil požadovaný výsledek procesu – vyhovující předkládanému záměru – a pak účelovým používáním jednotlivých ustanovení zákona se jednak vytvářely tomuto výsledku odpovídající studie, výpočty a posudky, jednak bagatelizovaly oprávněné připomínky dotčených subjektů, nebo se jim dokonce znemožňovalo plnohodnotně využít svých práv, daných zákonem.

ZÁMĚR LETIŠTĚ VODOCHODY

A přesně toho jsme byli svědky ve výše zmíněném procesu posuzování záměru MZP 257 Letiště Vodochody.

Celý proces EIA řídila z pozice své funkce na MŽP Ing. Jaroslava Honová, vrchní ředitelka sekce technické ochrany ŽP. Jakožto zpracovatel dokumentace působil RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a jako zpracovatel posudku pak RNDr. Vladimír Ludvík.

Po celou dobu průběhu (od roku 2009) posuzování záměru jsme byli svědky ignorování našich připomínek, kterých bylo podáno několik tisíc a které podle našeho názoru nebyly nikdy řádně vypořádány.

LETIŠTĚ VODOCHODY NENÍ VEŘEJNÝM ZÁJMEM ČR

Základní (a zásadní) připomínka, totiž pravdivé zdůvodnění potřebnosti realizace záměru, byla dokonce zpracovatelem posudku odmítnuta jako irelevantní, ačkoliv Zákon toto zdůvodnění přímo požaduje.

Je zřejmé, že existují stavby a záměry, které jsou ve veřejném zájmu, a u kterých je nutno v rámci „udržitelného rozvoje společnosti“ hledat způsob a podmínky, jak jejich nepříznivé dopady na životní prostředí minimalizovat. To však v žádném případě není případ letiště Vodochody, které je čistě komerčním projektem soukromé společnosti, sledujícím pouze svůj zisk bez jakéhokoliv kladného vlivu na ať už udržitelný či jakýkoliv jiný rozvoj společnosti. Navíc je známou skutečností, bohužel dosud unikající pozornosti orgánů činných v trestním řízení, že prostředky na koupi předmětu projektu mohly být získány machinacemi s pozemky pro paralelní dráhu letiště Ruzyně. Z vyjádření čelných představitelů letiště Vodochody pak nepokrytě vyplývá, že po kladném (předem avizovaném) vyjádření MŽP a získání příslušných povolení bude letiště prodáno neznámo komu a tím bude vyvíjen nátlak na stát v zájmu získání výhodné pozice při uvažované privatizaci letiště Václava Havla.

Vyřadit za tohoto stavu otázku potřebnosti záměru považujeme za cílevědomé porušení zákona a pletichy v průběhu procesu EIA. Je totiž evidentní, že důvody pro jeho realizaci, uvedené v dokumentaci, totiž přeprava cestujících nízkonákladovými společnostmi, je zcela nereálná a nikdy nebyla míněna vážně. Jsou uváděny pouze pro vyvolání dojmu o potřebnosti a užitečnosti záměru, i když skutečný záměr investora je zcela jiný. To ovšem měl proces EIA odhalit a v rozhodování uplatnit, jenže způsob jeho vedení a organizování výše uvedenými osobami vědomě tomuto odhalení zabránil.

Zmiňuje-li zákon výše uvedenou tezi „udržitelného rozvoje společnosti“, je třeba říci, že letišť, ať už civilních či jakýchkoliv jiných, je pro něj na území ČR dostatečné množství a není třeba budovat jiná, zejména při absenci jakéhokoliv veřejného zájmu. Obecně vzato by žádný takový záměr s negativními dopady na životní prostředí neměl být schválen, natož s několika sty uložených podmínek (více než např. u stanoviska EIA dostavby JE Temelín), které nikdy a nikdo nebude účinně kontrolovat, natož vyžadovat jejich plnění. Navíc jsme přesvědčeni, že záměr letiště Vodochody se významně dotýká aspektů bezpečnosti ČR.

PROCESNÍ POCHYBENÍ EIA LKVO

Zákon ukládá termíny, které je nutno v jednotlivých fázích procesu EIA dodržovat. Zatímco po dotčených subjektech (obce, občanská sdružení, občané) bylo dodržování těchto termínů vyžadováno a žádostem o jejich prodloužení nebylo vyhověno, v případě vlastních úkonů a zejména posudku byl přístup ministerstva zcela odlišný. Zejména fatální je nedodržení termínu pro zveřejnění posudku (§ 9 odst.3 zákona) a jeho překročení o více než jeden a půl roku, aniž by k tomu byl jakýkoliv zřejmý důvod. Na naše výtky v tomto směru byly použity výmluvy na nutnost zpracování nezávislého posudku organizací EUROCONTROL. Pomineme-li fakt, že tato organizace se vůbec nezabývá problematikou životního prostředí, takže není zřejmé, z jakého důvodu si od ní MŽP studii objednalo (a zaplatilo), byla studie hotova a doručena již v říjnu 2012, takže evidentně nebyla důvodem pro zveřejnění posudku až v květnu 2013. Je sice pravda, že zákon umožňuje v odůvodněných případech nedodržení termínů v jistých mezích tolerovat, ovšem toto překročení je bezprecedentní. Navíc je pozoruhodné, že takováto tolerance a i jiné aplikace ustanovení zákona, které skýtají možnost různého výkladu, byly bez výjimky vždy použity ve prospěch předkladatele záměru – tedy vždy v neprospěch dotčených subjektů a tím de facto životního prostředí.

POSUDEK

Zmíněná studie EUROCONTROL, jakkoliv se přímo vlivu na životní prostředí netýká, přesto obsahuje pasáže, upozorňující na rizika projektu a zpochybňuje jeho potřebu. Je ovšem signifikantní, že jako podklad pro podporu stanovisek posudku byl použit neautorizovaný překlad studie, takže o správnosti některých tvrzení posudku, na studii se odvolávajících, velmi pochybujeme.

Posudek sám je zpracován způsobem, odporujícím zákonu. Kromě výše zmíněného nedodržení zákonných termínů se jedná o porušení zákona v následujících bodech:

Posudek nevypořádal veškeré připomínky k dokumentaci (tj. některé zcela opominul – § 9 odst.2 zákona). Připomínky, ke kterým se vyjádřil, vesměs vypořádal způsobem, že jsou buď pro EIA irelevantní (zdůvodnění záměru, výpočetní chyby), nebo že je dostatečně řeší dokumentace. Pokud víme, téměř žádná z tisíců připomínek nebyla zohledněna. Přitom se jedná často o fatální chyby, jako v případě likvidace odpadních vod, likvidace odpadů při výstavbě a zásobování pohonnými hmotami. Každý jiný projekt, obsahující stejné chyby, by nikdy neprošel úspěšně správním řízením.

Posudek opravuje dokumentaci (§ 9 odst.5 zákona). Jde jednak o opravování jejích chyb, jednak o změny formulací některých částí studií.

Posudek doplňuje dokumentaci (§ 9 odst.5 zákona) – uvádí data, tvrzení či parametry, které se v dokumentaci vůbec nevyskytují. Tyto doplňky se týkají zásadních podmínek provozu letiště, tj. jednak jeho kapacity, podmínek nočního létání i uvažovaného druhu letadel. Že ovšem na základě těchto doplňků nebyly zpětně upraveny zejména hluková a imisní studie je evidentní.

Posudek obsahuje v návrhu kladného stanoviska přes sto podmínek, přičemž plnění a kontrola převážné části z nich jsou zřejmě nemožné. Už z jejich počtu a charakteru je evidentní, že záměr vykazuje fatální nedostatky a bude silně negativně ovlivňovat životní prostředí a veřejné zdraví. Navrhované stanovisko tedy v takovém případě má být ze zákona negativní.

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání, které proběhlo od 23.7.2013 12:00 hod. do 24.7.2013 04:30 hod., vykazuje rovněž silné znaky manipulace a diskriminace veřejnosti – a naopak zvýhodňování předkladatele záměru. Původní termín 17.6.2013 byl na žádost starosty Kralup nad Vltavou v souvislosti s povodněmi odložen. Byl navrhován termín v září 2013, aby mohla být zajištěna náležitá příprava dotčených subjektů a odpovídající účast veřejnosti. Termín byl však MŽP určen doslova doprostřed prázdnin s tím, že je to v souladu se zákonem. Je pozoruhodné, že stejně nekompromisní nebyli úředníci MŽP v případě bezprecedentního překročení termínu pro zveřejnění posudku. Na opakovanou žádost o zářijový termín bylo odpovězeno, že s tím nesouhlasí předkladatel záměru, Letiště Vodochody, člen skupiny Penta. Je tedy lepší důkaz o podivném zvýhodňování investora? Patrně účelem bylo poskytnout investorovi dostatek času na předjednání návazných kroků správních řízení, o čemž svědčí i údajné velmi podivné náhlé získání výjimek pro uvažovanou výstavbu MÚK na D8 pro letiště Vodochody. Velká část veřejnosti tak byla z projednání vyloučena, aniž pro to existoval sebemenší důvod – pokud ovšem nešlo právě o to.

Pro veřejné projednání musí v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy zajistit pořadatel, tedy MŽP, odpovídající prostředí tak, aby projednání mohlo proběhnout řádně a důstojně. To v tomto případě nebylo dodrženo. Hala 2 Výstaviště Letňany, kde se projednání konalo, byla pro akci takového významu zcela nevhodná. Akustika prostředí byla tak špatná, že přítomná veřejnost vůbec neslyšela a nerozuměla přednášeným příspěvkům, takže bylo nutno jednání přerušit. Teprve poté po úpravách audiotechniky se situace poněkud zlepšila, rozhodně však vzhledem k délce akce nebyla ideální. Pro veřejnost byly připraveny úzké dřevěné nestabilní lavice, na kterých absolvovat 17-ti hodinové jednání představovalo velmi namáhavou záležitost. V celém areálu nebyla k dispozici žádná možnost občerstvení, vyjma jednoho automatu na nápoje a jednoho na cukrovinky. Pokud by někdo chtěl připravit podmínky jednání tak, aby veřejnost unavil, otupil a přiměl k opuštění akce, těžko by mohl zvolit ještě horší.

Celý průběh projednání byl řízen moderátorem, který veškeré své kroky projednával se zástupci MŽP a investora. Došlo tak k diskriminaci zástupců občanských sdružení z dotčených území, která uplatnila převážnou část připomínek k dokumentaci i posudku. Jejich zástupci se dostali ke slovu až po půlnoci, protože moderátor upřednostňoval dotazy a vystoupení přihlášených, kteří uvedli krátkou dobu trvání svého příspěvku. V tu dobu již v hale byla malá účast, což byl zřejmě záměr pořadatele, který si byl dobře vědom toho, že tato občanská sdružení mají nejrozsáhlejší a nejzávažnější připomínky k záměru, podpořené i stanovisky uznávaných odborníků.

ZÁVĚR

Z výše uvedeného a z rozboru jiných procesů EIA vyplývá, že se jedná o systémový přístup, nikoliv pouze o případ MZP 257. Jednoznačně jde o koordinované účelové jednání skupiny osob, sledujících cíl násilného protlačování vadných záměrů na úkor životního prostředí a veřejnosti a jejích práv, zakotvených v Ústavě ČR a v Listině základních práv. Že se jedná o koordinované jednání dokazuje i fakt, že zúčastněné osoby vystupují společně v řadě jiných posuzování EIA, často s prohozenými funkcemi. Podle našeho názoru se jednoznačně jedná o střet zájmů, pravděpodobně i o podjatost a možná i o trestný čin korupce. Přestože na zmíněná fakta a vazby poukazujeme již od samého počátku tohoto procesu EIA, zůstávají naše podání bez jakékoliv odezvy.

V demokratickém a právním státě není možno, aby si nějaká skupina úředních osob osobovala právo na účelové a zištné využívání zákonů ve prospěch určitých finančních či investorských skupin. Zejména ne v neprospěch životního prostředí a veřejného zdraví, čehož ochranu má v popisu své práce.

Jelikož jsme přesvědčeni, že celý proces EIA záměru letiště Vodochody probíhal nezákonným způsobem, jsme připraveni v případě vydání souhlasného stanoviska MŽP hájit svá práva soudní cestou. V tomto směru jsme již podnikli přípravné kroky.

Vyzýváme tímto všechny ústavní činitele, aby věnovali pozornost výše popsanému systémovému zneužívání procesu EIA ve prospěch určitých osob a aby se jak osobně, tak vahou svých úřadů  zasadili o takové legislativní a personální změny, které podobné nanejvýš nebezpečné praktiky, které jsou výsměchem právu a demokracii, znemožní.
Za podepsané

Ing. Petr Utěkal

předseda OS Klidná Bášť

Přílohy: 23 podpisových archů zastupitelů, občanských sdružení a občanů, celkem 342 podpisů.

Celý článek...

OTEVŘENÝ DOPIS Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 8.8.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

 

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

 

5. srpna 2013

čj.: MUKV 24846/2013

Věc: Stížnost na  porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona 231/2001 b. o rozhlasovém a televizním vysílání,  § 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi a Kodexu ČT pracovníky redakce zpravodajství a publicistiky ČT Janu Horkou a vedení redakce zpravodajství a publicistiky ČT v souvislosti s informováním o veřejném projednání procesu EIA Letiště Vodochody.

 

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,  vážení členové Rady České televize,

Obracíme se na vás v souvislosti s podezřením na porušení zákonných ustanovení,  která určují povinnosti VŠECH provozovatelů televizního vysílání,  média veřejné služby zvláště.

§ 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání určuje povinnosti všech provozovatelů televizního vysílání. Praví se v něm,  že:

„Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. …“

V následujícím § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání se říká:

„Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti…“

Zdroj: http://img4.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-provozovani-rozhlasoveho-a-televizniho-vysilani.pdf

V § 2 odst. 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi se uvádí následující:

„Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky…“

Zdroj: http://img4.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi.pdf

Kodex České televize v ustanoveních kapitoly 5,  věnované  zpravodajství, praví:

5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-5-pece-o-informace-ve-zpravodajstvi-a-aktualni-publicistice/

Divák má tudíž zákonný nárok dostat za televizní poplatek službu v kvalitě,  kterou zákony i podzákonná norma (Kodex) definují. Do sporu s nároky na poskytování objektivních a ověřených informací se dle našeho stanoviska dostala Česká televize (ČT) svými reportážemi o veřejném projednání EIA Letiště Vodochody. ČT vysílala o veřejném projednávání ze dne 23.7. a 24.7. dvě reportáže:

Veřejné projednání probíhalo od 23.7.2013 12 hodin do 24.7.2013 04:30 hodin. Z dat, která lze ověřit od organizátora projednání, Ministerstva životního prostředí, především vyplývá, že Česká televize nemohla již ve 21:42 vysílat pravdivou reportáž s názvem „Jednání o Letišti Vodochody bylo bouřlivé. Tah je na ministerstvu“, v níž sděluje mimo jiné následující:

„Na letňanském výstavišti dnes proběhlo veřejné projednání vlivů rozšiřování vodochodského letiště na životní prostředí (EIA). Dorazilo několik stovek lidí.“ (zvýraznění KV)

Titulek i obsah vyvolává zdání, že projednávání bylo v danou dobu již skončené, reportérka shrnula vše podstatné pro to, aby si divák učinil pravdivý či pravdě se blížící obrázek o skutečnosti a všech podstatných aspektech. Tak tomu ale podle nás, očitých svědků celého průběhu veřejného projednání EIA, ve skutečnosti nebylo. Jednání v dané době probíhalo, a pokračovalo poté ještě dalších téměř 8 hodin. Bylo tedy pouze zhruba v polovině! Následující den 24. 7. 2013 již nové informace ČT k projednání nesdělila. Přitom ty by přispěly k lepší informovanosti veřejnosti, a nepřímo také k právnímu vzdělávání diváků.

Domníváme se, že se jedná nikoli o marginální chybu, ale porušení zákona a závažné pochybení v profesní etice, kterou se veřejnoprávní instituce musí vykazovat vůči svým divákům a koncesionářům. Důvody jsou především následující:

1. V procesu EIA má veřejné projednávání svou specifickou funkci, je závěrečným vyjádřením postoje veřejnosti k navrhované činnosti či projektu. O té ale ČT neinformovala vůbec či značně neúplně, když se věnovala pouze jedinému aspektu. Tím byl požadavek na odročení projednávání ze strany veřejnosti na zářijový termín. Ten nesouvisí přímo s projednávaným projektem rozšíření letiště Vodochody na mezinárodní s 35 tisíci pohyby za rok, ale s organizací ze strany MŽP. Argument ze strany MŽP o termínech nebyl uveden do kontextu, tedy že proces EIA k Letišti Vodochody značně neodpovídá běžným podmínkám procesu podle norem, když namísto 30, respektive maximálně 60 dní pro vypracování posudku, byla doba navýšena na více než 1,5 roku (19. 9. 2011-15. 5. 2013), Tedy téměř desetinásobek!

2. Rozhovor K. Polákové s účastníky (starosta obce Líbeznice M. Kupka, ředitel Letiště Vodochody, a.s. M. Kačur) přímo na místě byl objektivní a vedený korektně. Bohužel neinformoval o průběhu, charakteru nebo délce projednávání. Což je logické vzhledem k tomu, že probíhal na začátku, v době vynucené půlhodinové přestávky z důvodu technických problémů s ozvučením haly. V této reportáži aktéři vzhledem k časové restrikci vymezili své pozice a omezili se na představení hlavních argumentů z protichůdných pozic.

3. Reportáž o průběhu veřejného projednání EIA (tedy zpravodajské události) ČT do svého vysílání de facto vůbec nezařadila. Výše zmíněná večerní reportáž J. Horké s názvem „Jednání o Letišti Vodochody bylo bouřlivé. Tah je na ministerstvu“ přímo uvádí diváka v omyl, když prezentuje zjevnou nepravdu – minulý čas děje. Informace byla zcela jistě neověřená, a také neobjektivní. Veřejnosti Česká televize ukázala záběry pouze z úvodní části, které provázely stížnosti na nedostatečně zajištěné ozvučení sálu.

4. V reportáži Jany Horké se mj. uvádí následující: „Na Ministerstvu pro životní prostředí už ale leží materiál, který celou stavbu podporuje.“ Jana Horká pravděpodobně nikdy Posudek dr. Ludvíka ani neviděla. Tento materiál navrhuje souhlasné stanovisko (ostatně jako snad všechny posudky EIA), ovšem za splnění 116 podmínek, které formuluje na 16 stranách! Pro srovnání – u EIA k rozšiřování Temelína (Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín vč. vyvedení výkonu do rozvodny Kočín) šlo v této fázi o 82 podmínek na 7 stranách, a to šlo o EIA, kde byly zahrnuty další čtyři státy sousedící s Českou republikou.

5. Divákovi ČT zcela chyběla informace o tom, jak dlouho byli ochotní a schopní zástupci dotčených obcí a sami obyvatelé vystupovat se svými názory a dotazy vůči investorovi, MŽP a přizvaným expertům. Zcela absentuje vyjádření veřejnosti k vypracovanému Posudku, zadaného MŽP (zde zpracovatel RNDr. Ludvík), které bývá důležitou součástí projednávání. Ale zejména v druhé reportáži postrádáme šíři argumentů, které zazněly a týkaly se obrany osobního majetku, zdraví v regionu, ochrany dětí ve smyslu Listiny základních práv a svobod, ale také proti neúplné a zavádějící dokumentaci (např. metodika k imisím, vodohospodářská situace, hluková studie), neřešeným ekologickým zátěžím v místě záměru, vyvlastňování pozemků, zdravotním rizikům (fyzické, psychické, sociální zdraví), nedostatkům odhaleným hned v několika studiích a posudcích, či nevypořádání připomínek v předcházejících fázích projednávání. A samozřejmě také navazující odpovědi, tedy protiargumenty od zpracovatelů projektových studií, zpracovatele Posudku, případně úřednic MŽP.

To vše mohl/a reportér/ka na projednávání zachytit a informovat tak veřejnost o důležitém procesu, naprosto zásadním demokratickém instrumentu, který jí umožňuje v souladu s platnou českou a evropskou legislativou vstupovat do projednávání záležitostí, které se jí bytostně týkají. Tedy v tomto ohledu plní byť informování také určitou osvětovou či vzdělávací roli. Větší transparentnost daného procesu by byla podpořena přístupem médií, který nestaví na opakování známých, a často až ledabyle rekapitulovaných klišé či obecně známých faktů, ale na rozkrývání rozporů, které jsou v podobných záležitostech klíčové, a na které se snažila veřejnost až zoufale upozorňovat. Pro zájemce lze doporučit dokumenty k EIA, včetně téměř 2,5 tisíc připomínek veřejnosti s vypořádáním od autora posudku, dostupné na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257. Vedení zpravodajské relace mělo zajistit, aby byl popsán pravdivě a vyváženě průběh projednání a splněna tak veřejnoprávní povinnost ČT.

Žádáme proto, aby

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

analyzovala výše uvedené zpravodajské pořady  z hlediska možného porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona 231/2001 b. o rozhlasovém a televizním vysílání a rozhodla o oprávněnosti této stížnosti a případně vydala v mezích své působnosti upozornění provozovateli vysílání na porušení zákona s termínem nápravy.

2. Rada České televize

analyzovala výše uvedené zpravodajské pořady z hlediska možného porušení § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 483/1991 Sb. a ustanovení 5.6 a 5.8 Kodexu ČT a rozhodla o oprávněnosti této stížnosti a vydala výrok, že neúplným a faktograficky nepřesným zněním tohoto obsahu zpravodajství byl pracovníky redakce zpravodajství a publicistiky porušen zákona a Kodex ČT.

Žádáme, abychom byli o prošetření a rozhodnutí o stížnosti informováni v zákonných lhůtách.
Písemné doručení na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, kancelář marketingu města, U Cukrovaru 1087, 278 01  Kralupy nad Vltavou a elektronicky na adresu katule.v@seznam.cz a lenka.cislerova@mestokralupy.cz

 

S úctou

 

Kateřina Vojtíšková (autorka textu)

Máslovice 62

 

 

 

Petr Holeček

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starosta města Kralupy nad Vltavou

 

 

 

Mgr. Martin Kupka

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starosta obce Líbeznice

 

 

 

ing. Vladimíra Sýkorová

mluvčí Stopletišti Vodochody

a starostka obce Máslovice

 

Originál dopisu v JPG vč příloh.zde:

Celý článek...

POSUDEK Letiště Vodochody

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 22.5.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Z veřejného projednávání EIA dne 23.7.2013 na výstavišti v Letňanech

 

Zahájeno ve 12.00 hod. 23.7.2013 Ukončeno v 5.00 hod. ráno 24.7.2013 Délka jednání: nonstop 17 hodin

před zahájením:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Petr Holeček, starosty města Kralupy n/Vlt.:

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Mgr. Martin Kupka, starosty obce Líbeznice:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Stulík, O.S. Dolany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoří Ing. Ljuba Loukotková, starostka obce Panenské Břežany:

 

 

 

 

 

 

hovoří Ing. Veronika Vrecionová, senátorka:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Martin Tlustý

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVILO TERMÍN VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ „LETIŠTĚ VODOCHODY

kdy: 23. července 2013

čas: 12:00

místo: Výstaviště Praha – Letňany, hala č. 2 , ul. Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

 

 • Doprava bude zajištěna. Jízdní řády zde:

Trasa č. 1

 • Odolena Voda (Dolní nám. U Pošty)                      11,00     14,00     17,00
 • Odolená Voda (Klub Aero)                                        11,05     14,05     17,05
 • Panenské Břežany(zastávka U Školy)                   11,15     14,15     17,15
 • Bášť (Obecní úřad)                                                        11,25     14,25     17,25
 • Měšice (Obecní úřad)                                                   11,35     14,35     17,35
 • Líbeznice (Fotbalové hřiště)                                     11,40     14,40     17,40

 

Trasa č. 2

 • Dolany  (u malého hřiště)                                          10,40     13,40     16,40
 • Kralupy (Nádražní ul. proti ČD)                              10,50     13,50     16,50
 • Užice (autobusová zastávka)                                   11,00     14,00     17,00
 • Chvatěruby (autobusová zastávka)                      11,10     14,10     17,10
 • Zlončice (u Obecního úřadu)                                   11,15     14,15     17,15
 • Kozomín (autobusová zastávka)                             11,20     14,20     17,20
 • Postřižín (u kapličky)                                                   11,25     14,25     17,25
 • Máslovice (u Obecního úřadu)                                 11,35     14,35     17,35
 • Vodochody (u Obecního úřadu)                              11,45     14,45     17,45

Trasa 1 + 2 ZPĚT

 • Odjezdy Letňan                                                               16,00     20,00     24,00

 

Uvedené časy odjezdu jsou pouze orientační.

Prosíme občany, aby se na místo odjezdu dostavili s časovým předstihem

V případě, že bude autobus zaplněn již v části trasy, prosíme občany o strpení s tím, že autobus zbylé zastávky projede a po vysazení pasažérů v Praze se vrátí a svoz provede dodatečně.

 

PARKOVÁNÍ NA VÝSTAVIŠTI:
Podařilo se  s  pronajímatelem PVA Letňany domluvit možnost pronájmu venkovního štěrkového parkoviště, které se nachází vpravo od vjezdu do areálu PVA Letňany. U tohoto parkoviště bude parkovací služba a informační parkovací tabule, že se jedná o vyhrazené parkoviště pro toto veřejné projednání. Mohou zde parkovat jak osobní vozy, tak autobusy. Parkoviště bude zdarma a je nezbytné jej opustit do hodiny od ukončení veřejného projednání. Zároveň zvažte využití MHD, jelikož areál se nachází 3 minuty pěšky od stanice metra Letňany a jezdí sem cca 15 linek autobusů, vč. příměstských.

Pondělní jednání EIA pro „Letiště Vodochody“ ZRUŠENO

Ministerstvo životního prostředí zrušilo veřejné projednání EIA pro „Letiště Vodochody“, které bylo plánováno na pondělí 17. června 2013. Vyhovělo žádosti Kralup nad Vltavou, které se musejí stejně jako další obce Dolního Povltaví věnovat odstraňování následků povodní.

„Starostové dotčených obcí, organizace v regionu a hlavně většina občanů se do dnešních dnů vyrovnávají s důsledky více než stoleté vody. Naše myšlenky, práce na zdolávání následků povodní a čas nám nedovoluje se  řádně připravit na toto – pro široké okolí důležité jednání . I samotné místo projednání – kralupský zimní stadion – teď slouží jako nouzový sklad humanitární pomoci,“ napsal v dopise ministrovi starosta Kralup Petr Holeček.

Ministerstvo životního prostředí podle svého dnešního vyjádření hledá nový termín pro jednání, které by se mělo uskutečnit „v řádu několika týdnů“.

„Oceňujeme rozhodnutí ministerstva. Obce zasažené povodní a jejich obyvatelé teď řeší na prvním místě bezprostřední problémy. Nezbývá přirozeně prostor na jednání, které na druhou stranu může mít závažné dlouhodobé dopady,“ doplňuje starosta obce…

Zrušením veřejného jednání ale není dotčena lhůta pro podání písemných připomínek k posudku EIA pro uvedený záměr. Občané i obce mají čas do 14. června 2013, aby Ministerstvu životního prostředí ČR zaslali své námitky k nedávno zveřejněnému dokumentu. Další příležitost pak budou mít až při samotném veřejném projednání

 

 

Veřejné projednání POSUDKU Letiště Vodochody se uskuteční 17. června od 12:00 hodin v areálu Kralupské sportovní s.r.o. – Zimní stadion, Mostní ulice 812, Kralupy nad Vltavou

 

Dne 15. května 2013 byl zveřejněn POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

Letiště Vodochody

 

Do posudku lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA a na stránkách Ministerstva Životního prostředí :

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257

http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/C1A48B46-1C2B-4711-9FE3-3B4C8121E013/0/1_zverc.pdf

Připomínky lze zasílat na adresu MŽP do 14. června 2013

 

Více informací poskytneme dodatečně.

Celý článek...

Letiště Vodochody ve studii EIA nevyřešilo většinu závažných problémů

Autor: Staněk. Publikováno: 18.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Praha, 18. 10. 2011 – Za přítomnosti několika desítek obyvatel obcí, kteří budou ohroženi, plánovaným rozšířením letiště Vodochody, předali starostové měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody kopie svých připomínek hejtmanovi Davidu Rathovi a následně Ministerstvu životního prostředí ČR. Dokumentace EIA, kterou předložila společnost Penta, pomíjí zásadní připomínky měst, obcí a občanských sdružení a většinu z nich neřeší, nebo řeší jen velmi nedostatečně. Mezi nejzávažnější přetrvávající problémy patří negativní dopady na zdraví občanů a životní prostředí.

Před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje se dnes v 10.00 shromáždilo několik desítek občanů, aby vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou letiště Vodochody a účastnili se předání připomínek a námitek proti studii EIA, jež připravilo letiště Vodochody/investiční společnosti Penta, a která závažným způsobem ignoruje negativní dopady na zdraví obyvatel a na životní prostředí.

Chtěli bychom věřit, že krajská rada naše připomínky pečlivě prostuduje a následně změní názor a bude stát za svými občany a ne proti nim,“ říká Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou.

„I třetí verze EIA přehlíží několik zásadních problémů, například součet všech negativních vlivů na životní prostředí. Též poctivě nezhodnotila negativní dopady na nejmladší část populace – děti. Ukazuje se, že letiště Vodochody/společnost Penta, věcné problémy vyřešit neumí a nedovedu si představit, jak by mohla prosadit rozšíření letiště,“ komentuje Martin Kupka, starosta obce Líbeznice.

„Vzhledem k tomu, že se společnost Penta nevypořádala s většinou zásadních připomínek měst, obcí a občanských sdružení, k rozšíření letiště Vodochody, tak nevím, co zde dále řešit. Vycházíme z odborných studií, hodnotících problematiku přetížení dopravy, nadměrného hluku, světelného hluku, dopad na životní prostředí i živočichy a mnoho dalších. Stejně jako říkájí STOP výstavbě letiště města, obce a občanská sdružení, stejné STOP dává i výbor pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje,“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

Nejzávažnější připomínky starostů měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody proti rozšíření letiště Vodochody:

Letiště Vodochody (investiční společnost Penta) nereaguje ani ve třetí verzi dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 sbírky na klíčové požadavky Ministerstva životního prostředí;

 • letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) se nepodařilo korektně vypořádat s kumulovanými a synergickými vlivy a tudíž jsou její závěry nepřesné a nepravdivé;
 • počet obyvatel dotčených rozšířením letiště Vodochody vychází v návrhu letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) pouze z počtu osob s trvalým bydlištěm, to ale neodpovídá realitě, protože v postižených lokalitách bydlí více lidí, kteří zde z jakýchkoli důvodů nepřihlásili své trvalé bydliště; tím ale neztrácejí své zákonné právo na ochranu zdraví;
 • panují velké obavy, že letiště Vodochody (investiční společnost Penta) a její záměr s letištěm může být v budoucnu pro obyvatele výraznou zátěží, či dokonce bezpečnostním rizikem;
 • z dokumentace letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) jako zpracovatele záměru rozšíření letiště Vodochody vyplývá, že letiště vyvolá další dopravní zátěž i pro komunikace v hlavním městě, například v ulici V Holešovičkách by se ke stávající dopravě, zvýšilo zatížení o více než 5 000 vozidel denně (osobních a nákladních automobilů, autobusů atd.) ve směru na Prahu, a to je pro všechny obyvatele dotčených lokalit, i pro všechny obyvatele středních Čech dojíždějících do Prahy nepřípustné.

Celý článek...

Připomínky k EIA předány

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 18.10.2011 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

K 18. říjnu skončila pro všechny účastníky řízení ve věci Letiště Vodochody 30 ti denní lhůta, během které se mohli vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí – EIA. Starostové obcí a měst regionu okolo Letiště Vodochody podpořené Občanskými sdruženími a občany se při cestě na Ministertvo Životního prostředí zastavili i na úřadě Středočeského kraje, kde chtěli deklarovat hejtmanovi kraje své negativní připomínky k EIA. Reagovali tak na fakt, kdy minulý týden hejtman i přes nedoporučení poradních výborů, veřejně vyslovil podporu rozšíření letiště ve Vodochodech.

reportáže zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/211411000141018/video/

http://ceskatelevize.cz/ct24/regiony/139905-odpurci-rozsireni-vodochod-se-hadali-s-rathem/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/desitky-lidi-protestuji-proti-rozsireni-letiste-vodochody–963510

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/211411010101018/video/

Starostové předali hejtmanovi kopie všech stanovisek obcí i občanů

 

Koš plný negativních stanovisek k EIA, byl předán na MŽP

Starostové měst a obcí před MŽP

Celý článek...

Hejtman Rath se postavil proti obcím a veřejnosti

Autor: Staněk. Publikováno: 12.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

Praha, 11. 10. 2011 – Starostové měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody chápou včerejší souhlas rady Středočeského kraje s rozšířením letiště Vodochody jako zradu na občanech a pohrdání názory obyvatel i odborníků. Na dnešní tiskové konferenci, které se účastnili Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou, Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou, Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice, Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna a Martin Kupka, starosta obce Líbeznice, zároveň představili nejzávažnější připomínky měst a obcí, které jasně demonstrují, že letiště Vodochody není možné rozšířit. Zástupci obcí také ohlásili, že 18. 10. 2011 předloží věcné námitky k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí a v kopii také hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi, aby se s nimi mohl podrobně seznámit.

„Velmi se bojíme o bezpečnost obyvatel v okolí letiště – je zde rozsáhlá chemická výroba a v EIA není scénář pro případný pád letadla! To je přeci nemyslitelné! Rada to nedomyslela, pokud vůbec myslela…,“ komentuje včerejší rozhodnutí rady Středočeského kraje, Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou.

Předseda svazu měst a obcí ČR a primátor města Kladna Dan Jiránek uvedl: „Nechápu záměr D. Ratha a Středočeského kraje odvádět pracovní příležitosti z oblasti, kde je vyšší nezaměstnanost a přinášet je tam, kde je nezaměstnanost nižší.“ Dále vysvětlil, že pro Kladno, i přilehlé obce, je letiště Ruzyně Praha jedním z významných zaměstnavatelů.

„David Rath i celá rada Středočeského kraje ignorovali opakující se doporučení výbor pro životní prostředí a zemědělství. Ten i u druhého návrhu znovu potvrdil, že záměr není přijatelný z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce Máslovice sdělila: „V oblasti, kde je jedna z nejmenších nezaměstnaností v ČR, argumentuje hejtman Rath tím, že vytvoří stovky nových pracovních míst, ale to přece nelze srovnávat se skutečností, že desítky tisíc lidí budou mít vážně narušeny životní podmínky“

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice: „Postup hejtmana Ratha považuji za zradu na občanech Středočeského kraje. Pan Rath jedním dechem říká, že mají být vypořádány všechny připomínky obcí a druhým dechem povoluje rozšíření letiště. Tyto věci jdou ale zásadně proti sobě a jsou vzájemně neslučitelné.“

Nejzávažnější připomínky starostů měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody proti rozšíření letiště Vodochody:

 • Letiště Vodochody (investiční společnost Penta) nereaguje ani ve třetí verzi dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 sbírky na klíčové požadavky Ministerstva životního prostředí;
 • Letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) se nepodařilo korektně vypořádat s kumulovanými a synergickými vlivy a tudíž jsou její závěry nepřesné a nepravdivé;
 • počet obyvatel dotčených rozšířením letiště Vodochody vychází v návrhu letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) pouze z počtu osob s trvalým bydlištěm, to ale neodpovídá realitě, protože v postižených lokalitách bydlí více lidí, kteří zde z jakýchkoli důvodů nepřihlásili své trvalé bydliště; tím ale neztrácejí své zákonné právo na ochranu zdraví;
 • panují velké obavy, že letiště Vodochody (investiční společnost Penta) a její záměr s letištěm může být v budoucnu pro obyvatele výraznou zátěží, či dokonce bezpečnostním rizikem;
 • z dokumentace letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) jako zpracovatele záměru rozšíření letiště Vodochody vyplývá, že letiště vyvolá další dopravní zátěž i pro komunikace v hlavním městě, například v ulici V Holešovičkách by se ke stávající dopravě, zvýšilo zatížení o více než 5 000 vozidel denně (osobních a nákladních automobilů, autobusů atd.) ve směru na Prahu, a to je pro všechny obyvatele středních Čech dojíždějících do Prahy nepřípustné;

Celý článek...

STOP letišti Vodochody: David Rath nás podrazil

Autor: Staněk. Publikováno: 11.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | 1 komentář

Souhlas kraje s rozšířením letiště Vodochody vnímáme jako podraz Davida Ratha proti lidem žijícím v okolí letiště Vodochody. D. Rath opět bohužel ukazuje, že pohrdá nejen názory lidí ve Středočeském kraji, ale i expertů, kteří vznášejí připomínky z odborného pohledu. D. Rath dokonce pohrdá i stanovisky jeho kolegů v ČSSD, neboť opakované negativní stanovisko vůči výstavbě letiště vydával Výbor pro životní prostředí a zemědělství, kde v předsednictvu jsou Ing. Dagmar Mocová (předsedkyně výboru), či JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (místopředseda výboru) oba za ČSSD.

Stanovisko D. Ratha je velmi alibistické a pramení z neznalosti aktuálních připomínek veřejnosti. Minulý a tento týden probíhají veřejné debaty k problematice letiště Vodochody, a kdyby měl D. Rath alespoň trochu zájmu o občany, své voliče, tak by věděl, že veřejnost i obce mají řadu klíčových připomínek k nově uveřejněné dokumentaci a že se záměrem letiště rozšířit nelze souhlasit.

Nechci spekulovat, jaká je asi motivace D. Ratha a nechci spekulovat, z jakých peněz bude hrazena jeho příští volební kampaň.

ČTK

Starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS) označil rozhodnutí kraje za podraz hejtmana Davida Ratha a jím vedené krajské rady. „Je to proti všem lidem, kteří v území žijí. David Rath dal najevo, že mu nezáleží na názorech Středočechů a ani na odborných názorech,“ řekl ČTK Kupka. I krajský výbor pro životní prostředí se podle něj opakovaně vyslovil negativní názor na záměr. „Vyjádření je alibistické a nechci spekulovat, jaká je skutečná motivace Davida Ratha, co je skutečně ve hře,“ doplnil Kupka. I k doplněné dokumentaci mají starostové sdružení v Iniciativě stop letišti Vodochodyřadu vážných výhrad. Hejtmanovi chtějí obce připomenout, jeho slova před volbami. „Tehdy záměr rovněž odmítal,“ uvedl Kupka

Foto: TiSKOVÁ KONFERENCE 11. 10. 2011

Celý článek...

Letiště Vodochody by nejvíce ohrozilo děti

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 7.10.2011 v rubrice EIA - letiště Vodochody. | Bez komentářů

 

Tabulka MŠ a ZŠ v okolí letiště Vodochody

Starostové obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody požadují, aby se zpracovatel dokumentace EIA zaměřil na dopady právě na děti. „Nejmladší generace by byla hlukem ohrožena nejvíce. Větší hlukové zátěži by bylo v celém území vystaveno více než tisíc dětí v mateřských školkách a téměř 2,5 tisíce dětí v základních školách,“, říká starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček.

V místech se zvýšenou hlukovou zátěží se nachází nejméně 19 mateřských škol a nejméně 11 škol základních. Vzhledem k plánovanému času provozu by se největší zátěž soustředila právě na děti, které v dopoledních a odpoledních hodin navštěvují školy a školky.

„Dopad je o to závažnější, že právě nejmladší děti by byly rušeny hlukem z letecké dopravy i po obědě, kdy mají ve školkách spát,“ říká ředitelka mateřské školy v Dolanech Alena Klimentová.

Dokumentace předložená v rámci procesu EIA investorem zmiňuje celou řadu zdravotních rizik hluku. Cituje dokonce zahraniční studie, které prokázaly, že hluk s letecké dopravy má kvůli nepravidelným přeletům rušivější účinky. Samotná příloha č. 28 dokumentace zmiňuje například, že letecký hluk může více odvádět pozornost dětí a narušovat jejich komunikaci s učiteli. Studie nezamlčuje ani prokazatelné negativní účinky hluku z letecké dopravy na kognitivní funkce u dětí. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku ale přes všechny alarmující citace nevyvozuje pro záměr rozšíření Letiště Vodochody žádné významné závěry.

„Pokládáme za nutné, aby se zpracovatel zaměřil na zdravotní rizika záměru pro nejmladší část populace – pro děti. Ty bychom měli chránit nejvíce. V tomto případě bychom je naopak vystavili největší zátěži,“ zdůrazňuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Podle starostů musí EIA zhodnotit skutečnou zátěž děti ve školách a školkách a také mladších dětí, o které se starají rodiče doma. „Ministerstvo životního prostředí vyzvalo zpracovatele dokumentace, aby předložil další varianty záměru. Bohužel se tak znovu nestalo. Toto je další vážný důvod, aby se i tentokrát dokumentace zpracovateli vrátila k doplnění. Není možné arogantně přecházet vážné dopady na děti,“ říká Dimitrij Halkov z Dolan.

„Snažíme se s dětmi trávit co největší čas na zahradě. Nedovedu si představit, že by jejich hru každou chvíli rušil přelet letadel. Abychom se s nimi mohli domluvit, stěhovali bychom je zpět do uzavřených prostor. To je hrozná představa,“ říká ředitelka líbeznické mateřské školy Martina Podlipná.

Ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý zdůrazňuje, že dopady hlukové zátěže na děti jsou opravdu vážné: „Zvýšený hluk může nejen komplikovat naprosto klíčové učení komunikace v mateřském jazyce. Pokud se sníží rozdíl mezi hlasitostí mluvené řeči a hlukem pozadí, vede to k poruchám vnímání. Proces učení se tak znatelně prodlužuje. Zvýšený hluk u citlivých osob může navíc podporovat agresivní reakce, vycházející z nepochopení

komunikace. Další vážný efekt ověřený i v zahraničních studiích je při hlukové zátěži ztráta motivace ke kooperativními jednání,“ zdůrazňuje Martin Hollý.

Celý článek...

3. dopracování studie EIA

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 26.9.2011 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

FORMULÁŘ pro veřejnost:  zde

Zpracování požadavků MŽP II

Jasné NE dalšímu lákání PENTY pro Letiště Vodochody

Více než 15 starostek a starostů obcí bojujících již několik let proti rozšíření letiště Aero Vodochody požaduje nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Zároveň odmítá veřejný slib, ve kterém společnost Penta slibuje finančně kompenzovat noční lety, jež v minulosti opakovaně veřejně vyloučila.

 

Starostky a starostové obcí tak reagují na zveřejnění již 3. doplněné verze dokumentace EIA. Společnost Penta dostala v únoru letošního roku od Ministerstva životního prostředí za úkol vypořádat se s celkem 39 vážnými připomínkami. Ty se týkaly například přílišného hlukového zatížení obyvatel v okolí letiště, vlivu na jejich zdraví či rizika leteckých havárií kvůli střetu s ptactvem a také v souvislosti s provozem jaderného reaktoru v nedaleké Řeži.

 

Zástupci měst a obcí jednoznačně odmítají kompenzační částky za opožděné a noční lety. „Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala,“ komentuje veřejný příslib starosta Kralup Petr Holeček. „Když něco skutečně nemám v úmyslu dělat, tak za to zpravidla pokuty sám sobě předem nestanovuji,“ doplnil. Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. „Nenecháme se tímto způsobem koupit,“ říká jasně zástupce občanského sdružení Dolany Dimitrij Halkov.

 

Starosta Líbeznic Martin Kupka připomněl referenda v 10 obcích, která jednoznačně letiště odmítla. „Výsledek referend nás zavazuje k tomu, abychom se výstavbě letiště snažili zábránit. Ne k tomu, abychom jednali o ceně za poškozené zdraví a zhoršení životních podmínek,“ zdůrazňuje.

 

Starostky a starostové obcí se shodují na požadavku, aby investor všechna vstupní data prověřil při reálných letových zkouškách se standardně zatíženými letadly. „Dokumentace pracuje většinou s různými teoretickými a často zastaralými modely. Všechny zkoušky zatím probíhaly s prázdnými letadly. Požadujeme měření hluku a dalších parametrů v reálných podmínkách s reálně zatíženými letadly,“ zdůraznil místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. Podle senátorky a starostky Přezletic Veroniky Vrecionové má veřejnost plné právo vědět, jaká by byla skutečná zátěž lidí i okolní přírody v případě rozšíření letiště. „Příslušné úřady musí zajistit kvalitní a opravdu nezávislé zhodnocení materiálů dodaných investorem. Přesná a reálná měření pokládám za nutnou podmínku,“ říká Veronika  Vrecionová.

 

 

 

 

Starostky a starostové zároveň představili program veřejných diskusí k doplněné dokumentaci. Smyslem těchto setkání je představit novinky v dokumentu a zmapovat, jak investor vypořádal připomínky ministerstva i obcí:

Veřejné diskuze:

3. října 2011- Dolany, od 18:00 hodin v hostinci U Macharů

4. října 2011 – Odolená Voda, od 18:00 hodin v klubu Aero

5. října 2011 – Líbeznice, od 19:00 hodin v Divadle Kouzel Pavla Kožíška

10. října 2011 – Kralupy nad Vltavou, od 18:00 hodin v Kulturním a společenském středisku

Celý článek...

Otevřený dopis úřadu Středočeského kraje

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 14.3.2011 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář

Krajský úřad Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje

Zborovská 81/11

15021 Praha 5

V Kralupech nad Vltavou 14. února 2011

Vážení členové Rady Středočeského kraje,

obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem, abychom vás požádali o jasné vyjádření k záměru společnosti Penta rozšířit letiště ve Vodochodech. Volíme tuto cestu, abychom vás zároveň upozornili, že Ministerstvo životního prostředí už vrátilo předloženou dokumentaci EIA k dopracování. Reagovalo tak i na množství připomínek ze strany obcí, měst, občanských sdružení a občanů Středočeského kraje.

Pokládáme za velmi vážné selhání, že mezi těmito připomínkami chybělo stanovisko Středočeského kraje. Krajská samospráva tak byla jediným významným účastníkem procesu EIA, který se k záměru v zákonném termínu nevyjádřil. Klademe si samozřejmě otázku, proč Rada Středočeského kraje své stanovisko nevydala, když se při svých pravidelných jednáních vyjadřuje k množství mnohem méně závažných záměrů, jako jsou například supermarkety či skladové plochy.

Zaskočilo nás rovněž zdůvodnění, které poskytl České tiskové kanceláři náměstek hejtmana Miloš Patera. Podle agenturní zprávy měl uvést, že na objektivní projednání bylo málo času. Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že jednotliví občané, obce i města museli svá stanoviska připravit a odeslat ve stejném termínu 30 dní. Na rozdíl od kraje navíc nemají rozsáhlý odborný aparát, který na takovém stanovisku může pracovat. Pokud se nejednalo o nepřesný přepis vyjádření pana náměstka, bylo jeho zdůvodnění falešné a nedůstojné.

Mezi klíčové povinností vedení Středočeského kraje patří hájit zájmy občanů v daném území. Slýcháme často silná mediální vyjádření krajských představitelů o potřebnosti a závaznosti referend. V celkem 12 obcích a městech v blízkosti diskutovaného záměru referenda proběhla s jasným výsledkem NE Letišti Vodochody. Očekávali bychom tedy, že se Středočeský kraj za takto vyjádřenou vůli občanů postaví a udělá všechno, aby nežádoucímu záměru zabránil. Místo toho jsme se však dočkali alibistického kroku, který vyhodnocujeme jako porušení závazku vůči občanům. Pasivní přístup kraje byl ve výsledku pravým opakem postoje vyjádřeného v referendech. Nevydání stanoviska totiž není ničím jiným, než skrytým vyslovením souhlasu s dokumentací, která prokazatelně nebyla kvalitní a obsahovala celou řadu vážných rizik pro životní prostředí ve významné části Středočeského kraje.

Jsme přesvědčeni, že takový postoj je v příkrém rozporu se závazkem, který jste vyslovili před dvěma lety ve svém volebním programu. V kapitole s názvem „Životní prostředí na prvním místě“ stojí například:

Při posuzování projektů, které ovlivní životní prostředí, hodláme trvat na důsledném a úplném vyčíslení všech nákladů, a to včetně nákladů na udržení životního prostředí, prevenci případných havárií, vybudování odpadového hospodářství nebo nákladů na likvidaci důsledků těchto činností.

Velkým problémem, který trápí mnoho obyvatel nejen našeho kraje, je hluk. Zasadíme se o prosazení protihlukových opatření.

Zamezíme realizaci projektů přinášejících riziko hluku.

Budeme trvat na předkládání a realizaci takových variant, které budou nejvýhodnější z ekologických, nikoli ekonomických hledisek.

Po přečtení těchto slov si Vaše mlčení k dokumentaci EIA pro záměr rozšířit letiště Vodochody nedovedeme vysvětlit.

Dovolujeme si vás tedy požádat o dodatečné sdělení stanoviska Rady Středočeského kraje k tomuto záměru a zároveň si dovolujeme upozornit, že patrně v horizontu několika měsíců společnost Penta předloží doplněnou a upravenou dokumentaci EIA. Příslušné orgány budou mít znovu 30 dnů na vyjádření. Důrazně si vás dovolujeme požádat, abyste v tomto případě dostáli svým povinnostem vůči občanům kraje a v zákonném termínu se k dokumentaci vyjádřili.

S pozdravem

Za Iniciativu Stop letišti Vodochody

Petr Holeček                                                                   Ing. Vladimíra Sýkorová                                 Mgr. Martin Kupka

starosta města Kralupy nad Vltavou               starostka obce Máslovice                           starosta obce Líbeznice

Odpověď na dopis zaslaná dne 14. března 2011 Úřadem Středočeského kraje

zde:


Celý článek...